Veelgestelde vragen

Over de dorpskernvernieuwing

Waarom verlangemark?

Langemark heeft nogal wat troeven om te koesteren. Zo hebben we nog relatief veel winkels. En als er iets is wat we hier niet kunnen vinden, dan moeten we gelukkig niet zo ver rijden. Ieper is vlakbij. Mobiliteitsproblemen? Neen, die kent onze gemeente eigenlijk amper. En last but not least: hier is nog ruimte om te leven. Maar... stilstaan is achteruitgaan. Willen we de kwaliteiten van onze gemeente niet alleen behouden, maar integendeel ook doen toenemen, dan moeten we er iets voor doen. We moeten gedreven zijn. En dit is de doelstelling van verlangemark, de dorpskernvernieuwing van Langemark.

verlangemark gaat uit van het verlangen van de inwoners naar een dorp waar het goed leven is. Een dorp dat aantrekkelijk genoeg is zodat onze kinderen er blijven wonen, ook wanneer zij kinderen krijgen. Een dorp waar er plaats blijft voor mensen, ook wanneer die een jaartje ouder worden.

Een opgefrist en groen centrum, goede rioleringen, veilige straten, extra woongelegenheden, de uitbreiding van het woonzorgcentrum en de verhuis van enkele diensten naar een uitgebreid gemeentehuis,... Al deze zaken komen bijeen in verlangemark.

Hoe kwam verlangemark tot stand?

De eerste ideeën voor de dorpskernvernieuwing zijn ondertussen al enkele jaren oud. In 2014 kwam alles in een stroomversnelling: ideeën werden concreet, de keuzes waarvoor het gemeentebestuur stond, duidelijk. In juni 2015 werd dit alles voorgelegd aan de bevolking en besproken in gesloten dialoogtafels (met specifieke doelgroepen) en open dialoogtafels, waarop iedereen welkom was. Meer dan 100 mensen namen aan deze dialoogtafels deel. Op basis van de door de inwoners aangereikte voorstellen werd op 28 juni tenslotte, het finale ontwerp van verlangemark goedgekeurd door de gemeenteraad.

Hoe lang zullen de werken duren?

Met verlangemark leggen we de lat hoog. We willen het immers goed doen. We kiezen ook om alle noodzakelijke werken, zowel die in de ondergrond als de heraanleg van het openbare domein, in één keer te laten doorgaan. Zo beperken we de duur van de werken en vermijden we dat we over pakweg 5 of 10 jaar opnieuw werken moeten uitvoeren. Toch zal het 2 à 3 jaar duren vooraleer de hele dorpskern is afgewerkt. Een lange periode waar we met z’n allen het beste moeten van maken.

Wanneer starten de werken?

De werken starten op 16 augustus 2017 en worden in verschillende fasen opgedeeld. Dit zal de hinder beperken. De werken gebeuren volgens het minder-hinder principe wat betekent dat de straten zoveel mogelijk toegankelijk blijven. Zo worden sleuven bijvoorbeeld direct terug gevuld en zullen individuele woningen meestal vlot toegankelijk blijven, ook met de auto.

Hoe zal het gemeentebestuur de hinder tijdens de werken beperken?

Het uitwerken van allerlei maatregelen en afspraken om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken, is een belangrijke verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Toch kunnen we dit niet alleen. Om maximaal rekening te kunnen houden met de wensen van bewoners van de dorpskern, willen we deze wensen niet alleen kennen, we willen ook graag horen welke oplossingen bewoners hebben. Zij zijn immers de ‘ervaringsdeskundigen’.

Waarom komt meer groen in het dorpscentrum?

Omdat een mooi dorp extra mogelijkheden opent. Met de monumentale lindebomen rond de kerk, het kasteelpark en het fietspad ‘de Vrijbosroute’ heeft het centrum alvast enkele troeven van formaat. Als we alleen al deze ruimtes verder verbeteren en met elkaar verbinden, upgraden we Langemark tot één van de groenste dorpskernen in de omtrek. Niet onbelangrijk als je jonge gezinnen hier wilt houden en nieuwe inwoners wilt verleiden. Bovendien kan Langemark zo ook extra bezoekers aantrekken: fietsers van de Vrijbosroute bijvoorbeeld, maar waarom ook geen bezoekers van leuke evenementen in het dorp?

Welk soort groen komt er?

In de dorpskern komt een grote variëteit aan bomen, hoofdzakelijk streekeigen soorten met een uitzondering van de bomen aan het gemeentehuis. Daar komen boomsoorten waar wat meer kleur en bloei in zit. Alle boomsoorten zijn onderhoudsvriendelijk. Er wordt rekening gehouden met allergieën. De bomen aan de kerk blijven behouden. Het bestuur neemt maatregelen om hun groeiomstandigheden tijdens en na de werken optimaal te houden.

Zal er na de dorpskernvernieuwing nog voldoende ruimte zijn voor activiteiten?

Ja, nog meer. Na de werken komt er meer ruimte vrij voor het organiseren van allerhande activiteiten, zoals, de jaarlijkse kermis, een rommelmarkt of koersen. Waar de wekelijkse markt in de toekomst precies doorgaat, wordt beslist in overleg met de concessiehouder. Ceremoniewagens blijven vrij toegang hebben tot de kerk. Voor de kerkelijke plechtigheden verandert er niets, behalve dan dat de ruimte rond de kerk mooier zal worden.

Komt er een ‘luifel’ op de hoek van de markt?

Ja. Het studiebureau Grontmij stelde in haar ontwerp een ‘luifel’ voor op de hoek van het marktplein, kant Zonnebekestraat en had daar enkele goeie redenen voor. Het is een moderne, beeldbepalende overdekte ruimte die een grens vormt tussen het marktplein en de straat. De luifel werd over het algemeen positief bevonden door de deelnemers aan de dialoogtafels. Voorwaarde was wel dat de luifel functioneel is en dit wordt het ook: onder de driedelige luifel komt een bushalte met een zithoek, er wordt een fietsstalling voorzien, een oplaadpunt voor fietsen en een foorkast. Het noordelijk gedeelte wordt bewust leeg gelaten voor evenementen.

Komen er zitbanken in het dorpscentrum?

Ja. Aan het gemeentehuis komt een waterelement met een zit- en rustfunctie. Ook aan het Zwijnemarktje komt een esthetisch en functionele zitgelegenheid.

Komt er een openbaar toilet?

Voorlopig niet. Een openbaar toilet mag dan wel een groot ‘gemak’ zijn voor bezoekers (toeristen, buschauffeurs,...), zeker wanneer de openbare toiletten van het gemeentehuis of de bibliotheek gesloten zijn. Maar tijdens de dialoogtafels waren de meningen over het plaatsen van een openbaar toilet verdeeld. De hoge kostprijs was voor verschillende mensen een struikelblok, ook stelde men zich vragen bij het onderhoud. Het bestuur besliste daarom om voorlopig geen openbaar toilet te installeren.

Hoe ziet de nieuwe openbare verlichting er uit?

Zeker is dat het ledverlichting wordt, waarschijnlijk aan palen. Dit laatste was althans de voorkeur van een ruime meerderheid aan de dialoogtafels. Maar vooraleer finaal de knoop door te hakken wacht het gemeentebestuur een haalbaarheidsstudie af van Eandis.

Over mobiliteit en parkeren

Wordt parkeren in Langemark moeilijker na de dorpskernvernieuwing.

Neen. Op dit moment is een groot deel van het openbaar domein in het centrum ingericht als parkeerplaats. Het centrum telt maar liefst 580 parkeerplaatsen, garages en private parkings niet meegerekend. Niet zo mooi natuurlijk maar bovenal nadelig voor wie zich te voet of per fiets verplaatst. Met zoveel parkeerplaatsen is het niet verwonderlijk dat de bezettingsgraad, zelfs op drukke momenten, erg laag is. Zelfs op het drukste moment, tijdens de wekelijkse woensdagmarkt, was slechts 70% van de parkeerplaatsen bezet. Elders en op andere momenten lag de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen ruim onder de helft. In het nieuwe, mooie dorpscentrum blijven er nog altijd 480 parkeerplaatsen over. Ruim voldoende. Op vraag van de lokale handelaars werd erover gewaakt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn aan diverse handelszaken, met een concentratie ter hoogte van het Zwijnemarktje.

Komt er een blauwe zone in het dorpscentrum?

Neen, met uitzondering van de parkeerplaatsen rond het gemeentehuis waar het gemeentebestuur langparkeren wil vermijden. Uit de dialoogtafels is gebleken dat voor een grote meerderheid van de inwoners een blauwe zone in het centrum niet wenselijk is.

Wat wordt gedaan voor de fietsers?

Allicht zullen enkel de Flandriens onder ons rouwen om het verdwijnen van de hobbelige kasseien in de Klerkenstraat. Fietsers krijgen in de toekomst comfortabele straten in beton of asfalt. En door het invoeren van zone 30 zijn fietspaden niet nodig om de veiligheid van fietsers te garanderen en blijft er meer ruimte over voor voetgangers en parkeerplaatsen.

Wat met de opstapplaats voor De Lijn?

Eenvoud en kwaliteit staan voorop: er komt één nieuwe halte op de Markt, kant De Koornbloem. Daar worden de lijnen 40 en 95 gebundeld. De halte wordt overdekt, mét fietsstallingen.

Op welke wijze wordt rekening gehouden met minder mobiele mensen?

Het erkende adviesbureau Westkans nam het ontwerp van de straten en voetpaden onder de loep. Aandacht ging uit naar hellingsgraden, niveauverschillen (lage boordstenen), enz. Op goedgekozen plaatsen komen er ook parkeerplaatsen voor mindervaliden. Ook de keuze voor brede voetpaden, trager verkeer en het verdwijnen van de kasseien komen natuurlijk ten goede van minder mobiele mensen.

Waarom wordt het volledige centrum zone 30?

Omdat we streven naar een dorpscentrum waar het aangenaam wonen en vertoeven is, met rustig en veilig verkeer dus. Ook omdat zo veel verkeersborden overbodig zijn en het straatbeeld dus mooier wordt. Uit de dialoogtafels blijkt dat zowat iedereen achter de zone 30 staat.

Wordt in bepaalde straten de rijrichting gewijzigd?

Ja, maar beperkt. Hoe de nieuwe verkeerscirculatie er zal uitzien wordt het best duidelijk door middel van onderstaand plannetje.

Over extra woongelegenheden rond het Vijverpark

Waarom wil het gemeentebestuur extra woongelegenheden in de omgeving van de Kasteelstraat en de Statiestraat?

Omdat de omgeving van de Kasteelstraat en de Statiestraat in het centrum van het dorp ligt, maar op dit moment te weinig benut wordt. Het station en enkele andere grote gebouwen staan leeg, de toekomst van het postgebouw op de huidige locatie is onzeker, ... Tegelijkertijd zien we dat er – onder meer door de vergrijzing van de bevolking – een groeiende vraag is naar appartementen. Nieuwe woningen en appartementen bouwen in de omgeving van het Vijverpark heeft dus heel wat voordelen. Oudere mensen vinden een woning met weinig onderhoud maar genieten toch van een groene omgeving en vinden alle voorzieningen op wandelafstand. De vrijgekomen woningen staan ter beschikking van jonge gezinnen die dikwijls op zoek zijn naar een huis met een tuin. Er worden minder appartementen gebouwd in de andere centrumstraten. Daar bezorgen ze buren dikwijls problemen zoals inkijk of schaduw. Dat deze vernieuwingen voor een gezonde boost in dit wat verwaarloosde deel van het centrum zullen zorgen, spreekt voor zich.

Is het zeker dat die extra woongelegenheden er zullen komen?

Neen, het gemeentebestuur heeft geen bouwplannen… Met verlangemark wil het gemeentebestuur voor de zone Statiestraat en Kasteelstraat een kader scheppen waarbinnen het voor bouwers van appartementen en/of huizen duidelijk is wat van hen verwacht wordt. Wat is mogelijk? Wat niet? En hiermee wachten we beter niet tot een concreet voorstel op tafel ligt. Neen, daar maken we best tijdig werk van. Dit doen we nu als het gaat over de vrije bewoonbare ruimte in de Statiestraat en de Kasteelstraat, met zicht op het Vijverpark. Dankzij dit kader vinden investeerders straks hopelijk de weg naar Langemark.

Gaat de bouw van extra woongelegenheden te koste van het Vijverpark?

Neen, integendeel. Of private investeerders nu woonprojecten willen realiseren of niet, vast staat dat het gemeentebestuur een deel van de Vijverstraat wil opbreken, waardoor het Vijverpark voortaan aansluit op de Vrijbosroute en dus groter wordt. Ook in de andere richting vergroot het Vijverpark en wel tot aan het gemeentehuis. Kasteel en park worden zo weer herenigd.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat appartementen geen ‘muur’ zullen vormen rond het Vijverpark?

Samen met architecten, ruimtelijke planners, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) en de omwonenden, werkt het gemeentebestuur aan bouwvoorschriften voor de private investeerders. Die bouwvoorschriften moeten ervoor zorgen dat de woningen en appartementen zoveel als mogelijk ten goede komen van alle inwoners van Langemark-Poelkapelle. Ze zullen ervoor zorgen dat nieuwe gebouwen geen ‘muur’ vormen rond het park, dat ze niet te hoog zijn maar dat ze anderzijds ook voldoende zuinig omspringen met ruimte, dat ze voldoende parkeerplaat- sen voorzien voor bewoners, etc.

Uit de dialoogtafels kwamen verschillende voorstellen over hoe de bouwvoorschriften er best uitzien. De GECORO zal daar rekening mee houden in het advies rond het ontwerpend onderzoek.

Over het samenbrengen van alle gemeentediensten op één plaats

Waarom wil het gemeentebestuur alle gemeentediensten samenbrengen op één plaats?

Omdat we het woonzorgcentrum De Boomgaard in de Zonnebekestraat fors zullen uitbreiden om de toenemende behoefte de komende jaren te kunnen opvangen. Om dit mogelijk te maken, moeten de diensten van het OCMW verhuizen. Meteen een kans om alle lokale dienstverlening samen te brengen op één plaats. Deze bundeling is niet alleen gemakkelijker voor de inwoners van Langemark-Poelkapelle, ze is ook kostenbesparend.

Hoe ziet het uitgebreide gemeentehuis er uit?

Het nieuwe gebouw komt schuin naast het gemeentehuis. In combinatie met onder meer een fontein en wat groen, ontstaat een mooi en aangenaam plein aan de voorkant. De dienstverlening van Thuishulp De Wissel (het strijkatelier bijvoorbeeld) verhuist naar de Vossemote, vlakbij het gemeentehuis, waar nu de dienst Burgerzaken zit. Daar komt voortaan ook de bedeling van de Voedselbank en de tweedehandswinkel.

Alle dienstverlening aan de inwoners, zowel van OCMW als gemeente wordt geconcentreerd in het vernieuwde gemeentehuis. De aanbouw bundelt een aantal diensten. In het kelderverdiep komen de technische functies en het archief. Op het benedenverdiep het centraal onthaal voor alle bezoekers van zowel gemeentediensten als OCMW. Ook organisaties kunnen hier zitdagen houden. Op het eerste verdiep komt alle sociale dienstverlening en op het tweede verdiep iensten zoals wonen, ruimtelijke ordening, milieu,...

Op elk verdiep is er een doorgang tussen oud en nieuw. Het huidige kasteel wordt verder gebruikt voor onder meer huwelijken, zittingen van de gemeenteraad,

vergaderingen en interne diensten. De huidige ingang van het gemeentehuis zal enkel nog gebruikt worden voor ceremoniële functies, zoals een huwelijk bijvoorbeeld.

Over de vernieuwing van de riolen

Waar worden de riolen vernieuwd?

In de Melkweg, Statiestraat, Kasteelstraat, Klerkenstraat (tussen Markt en Beekstraat), Vijverstraat, Markt, Zonnebekestraat (tussen Markt en Boezingestraat), Korte Ieperstraat en de Donkerweg.

Waarom worden de riolen vervangen?

Uit een camera-insopectie blijkt dat de huidige riolen zijn in zeer slechte staat: basten, verzakkingen, lekken, etc. Bovendien werkt de bestaande waterzuiveringsinstallatie minder goed dan mogelijk zou zijn, omdat er teveel zuiver regenwater in de riolen terecht komt.

Waarom neemt de vervuiling toe als het afvalwater verdund wordt?

Wanneer regenwater en afvalwater in dezelfde riolering terechtkomen, bemoeilijkt dit het werk van een waterzuiveringsinstallatie. In zo’n installatie doen bacteriën immers een groot deel van het werk, en die ‘verhongeren’ als er te weinig vuil in het water zit. Door afval- en regenwater te mengen ontstaan ook problemen bij hevige regen. In dit geval kan de waterzuiveringsinstallatie de toevloed aan water niet meer aan, en komt het regenwater, samen met het afvalwater, ongezuiverd in de Steenbeek en Broenbeek terecht. Niet goed, zeker als u weet dat beide beken behoren tot het stroomgebied van het drinkwaterproductiecentrum ‘De Blankaart’.

In mijn straat worden de riolen vernieuwd. Wat betekent dit voor mij?

Waar de nieuwe riolen worden aangelegd, geldt er een aansluitplicht: alle afvalwater moet sowieso worden aangesloten op de riolering. Regenwater moet ook worden aangesloten, tenzij u afvoert naar een gracht, beek of vijver of tenzij u het regenwater ter plaatse laat infiltreren naar het grondwater.

Wat is afkoppelen en waarom?

Je ziet het in dit filmpje van Vlario. Klik hier voor de lange versie (+/- 5 min.)

Moet elk huis voortaan twee aansluitingen hebben op de riolering?

Wat betreft het afvalwater geldt dus een aansluitplicht. Wat het regenwater betreft bestaat er ook de mogelijkheid om het naar een natuurlijk systeem af te voeren. Grenst er een gracht, beek, riviertje of vijver aan je perceel? Dan mag je daar je regenwater op aansluiten. Er kan ook gekeken worden om het regenwater te laten infiltreren. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, moet het regenwater aangesloten worden op het gescheiden stelsel in de straat.

Per woning worden op privé-eigendom nieuwe huisaansluitpuntjes geplaatst, 1 putje voor afvalwater en 1 putje voor regenwater. De maximum aansluitdiepte bedraagt 1,30 m.

Moet ook het regenwater dacht achteraan mijn huis van het dak loopt, aangesloten worden op de regenwaterriool aan de voorzijde van m’n huis?

Wanneer u woont in een ‘gesloten bebouwing’, met an- der woorden, als uw woning links en rechts aansluit op de woning van uw buren, dan bent u niet verplicht om het regenwater af te voeren naar de regenwaterriool aan de voorzijde van uw woning. Dit mag blijven via de riool voor afvalwater. Woont u echter in een halfopen of een open bebouwing, dan geldt die uitzondering niet. In dit geval mag regenwater niet gemengd worden met afvalwater, ook niet als het afkomstig is van de overloop van een regenwaterput.

Ik heb een regenwaterput. Heb ik ook twee aansluitingen nodig?

De overloop van je regenwaterput sluit je liefst aan op een infiltratievoorziening. Een infiltratievoorziening zorgt ervoor dat water van de dakgoot of van terras en inrit langzaam terug in de bodem sijpelt. Zo blijft het grondwaterniveau op peil en blijft je tuin groener. Er zijn allerlei mogelijkheden voor ieders budget om water te laten infiltreren. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, moet het regenwater aangesloten worden op het gescheiden stelsel in de straat.

Wat zullen die werken mij kosten? Wie betaalt wat?

Het afkoppelen van regenwater van de riolen voor afvalwater gaat steeds gepaard met kosten, afhankelijk van de situatie zijn die zeer beperkt tot relatief hoog.

De kosten die in jouw woning worden gemaakt moeten ook door jou worden betaald. Maar… om mensen te helpen deze kost te dragen, geven Infrax en de gemeente subsidies voor afkoppeling. Die kunnen samen tot 800 euro bedragen.

Ik zit met vragen. Wie kan mij helpen?

Om de afkoppeling voor te bereiden, om bewoners te helpen met het werk dat in hun woning moet gebeuren én om de aanvraag van alle subsidies te regelen krijgen alle betrokken bewoners in de zomer van 2015 - na afspraak - het bezoek van een afkoppelingsdeskundige. De afkoppelingsdeskundige blijft tot het finaliseren van de werken het aanspreekpunt voor alle vragen, problemen of voorstellen.

Over de aansluitingen op aardgas

Welke woningen kunnen aangesloten worden op aardgas?

Indien er aardgasnet ligt in de straat, kan er aangesloten worden op aardgas. Er werd een prospectie door Eandis uitgevoerd en de mensen die in aanmerking komen voor een aardgasaansluiting, kregen in april 2015 een antwoordkaart in de bus.

Mijn woning is nog niet aangesloten op aardgas. Wat moet ik doen om een kosteloze aansluiting te krijgen?

Als je overweegt om over te schakelen op aardgas, gelieve dit aan Eandis te melden. Zo kan vermeden worden dat de nieuwe voetpaden nadien terug opengebroken worden. Indien je aansluitbaar bent op aardgasnet, kun je een gratis standaardaansluiting verkrijgen.

Wanneer kan ik aangesloten worden op aardgas?

Voor u start met alle gegevens te verzamelen, moet u eerst controleren of uw woning kan aangesloten worden op het aardgasnet. Ga daarvoor naar www.eandis.be / Mijn Eandis en vul uw adres in.