Nieuw leven @ kerk

logo platteland plus
Klik om te vergroten

Nieuwsbericht 2018-02-12:

Overdracht kerkgebouw

Op maandag 12 februari 2018 werd de overdrachtsakte van de kerk van Poelkapelle officieel getekend. Het gemeentebestuur is vanaf nu eigenaar van het gebouw, waarmee een nieuwe belangrijke stap gezet wordt in het NieuwLeven@kerk-verhaal !

Nieuwsbericht 2018-01-26:

Project Nevenbestemming Kerk Poelkapelle genomineerd voor de Belfius Smart Awards!

De Belfius Smart Awards geven bedrijven, lokale overheden, scholen en zorgcentra jaarlijks de kans om andere organisaties te inspireren met hun toekomstgericht project. Ook in 2017 werd op zoek gegaan naar innovatieve projecten die zich binnen verschillende beleidsdomeinen onderscheiden van de rest. In totaal dienden 233 organisaties een project in, waaruit de vakjury de 10 beste in elke categorie selecteerde. Het project NieuwLeven@Kerk geeft het kerkgebouw van Poelkapelle een nieuwe zinvolle bestemming en werd dan ook genomineerd voor de Smart City Award voor gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. In een deel van de kerk komt er een buitenschoolse kinderopvang, een consultatiebureau van Kind en Gezin en multifunctionele ruimtes die het gemeenschapsleven een boost moeten geven. Het andere deel wordt omgebouwd tot een comfortabele liturgische ruimte. Door het kerkgebouw te hergebruiken springt de gemeente op een duurzame manier om met de beschikbare ruimte, met zorg voor zowel het dorpszicht als het erfgoed. Ook het onderhoud van het gebouw wordt door de herbestemming opnieuw een te verantwoorden kost. De architecturale beleving van het gebouw (gewelven, zuilen, ramen) wordt maximaal behouden in de publieke functies. De private ruimtes worden in een afzonderlijk volume gebouwd volgens een ‘doos in doos-principe’. Dat zorgt voor een lagere energiekost.
De Belfius Smart Awards worden uitgereikt op 21 maart 2018. Naast de Smart City Award voor gemeenten met minder dan 30.000 inwoners worden er ook nog in 4 andere categorieën prijzen uitgedeeld.
Meer info: smartbelgium.belfius.be of www.langemark-poelkapelle.be/nieuwlevenatkerk

Nieuwsbericht 2017-09-05:

Buitenschoolse Kinderopvang in kerk van Poelkapelle: goedkeuring bouwaanvraag, bestek en subsidies

De gemeenteraad keurde op 6 februari 2017 het ontwerp voor de verbouwing van de Onze-Lieve- Vrouwkerk in Poelkapelle goed.  Hiermee werd groen licht gegeven aan de plannen om de kerk een nevenbestemming als buitenschoolse kinderopvang ’t Buitenbeentje te geven. Daarnaast is er ook een multifunctionele overdekte buitenruimte, die zowel voor de BKO als voor andere activiteiten gebruikt kan worden. Ook het nieuwe consultatiebureau van Kind en Gezin vindt een plaatsje op het gelijkvloers.

De stedenbouwkundige vergunning van dit ontwerp werd op 27 juli 2017 door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar goedgekeurd.  De volgende stap in het proces was de goedkeuring van het bestek, dat zowel de architectuur, de stabiliteit als de technieken omvat.  Dit bestek werd in de gemeenteraad van 4 september 2017 besproken en goedgekeurd. Na goedkeuring van het bestek wordt het ook aan het Agentschap Binnenlands Bestuur, dat de werken voor nevenbestemming deels subsidieert, ter goedkeuring voorgelegd. 

Voor de inrichting van de Buitenschoolse Kinderopvang werden ondertussen € 150.000 aan subsidies binnengehaald in het kader van het Programma voor Plattelandsontwikkeling.  De toegekende steun bestaat uit een Europese cofinanciering van € 75.000, een Vlaamse cofinanciering van € 37.500 en een provinciale cofinanciering van € 37.500.

Nieuwsbericht 2017-02-07:

Stedenbouwkundige aanvraag voor de nevenbestemming van de kerk van Poelkapelle wordt door de gemeenteraad goedgekeurd

Op 6 februari 2017 werd aan de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle de aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing van de OL-Vrouwkerk in Poelkapelle ter goedkeuring voorgelegd.   Het unieke project omvat o.a. het onderbrengen van de buitenschoolse kinderopvang en het nieuwe consultatiebureau van Kind en Gezin in het kerkgebouw.  Door het opsplitsen van de kerk in de hoogte worden twee niveaus gecreëerd.  Op de verdieping is er een plaats voor een multifunctionele overdekte buitenruimte. Deze kan zowel voor de BKO als voor andere activiteiten gebruikt worden.   Daarnaast behoudt een deel van het gebouw ook de functie van liturgische ruimte.  De kinderen die opgevangen worden in de huidige BKO zullen geen hinder ondervinden van de werken.  De ruimte die nadien vrijkomt in de huidige BKO zorgt voor uitbreidingsmogelijkheden voor basisschool De Ooievaar.
Na deze goedkeuring door de gemeenteraad is het ontwerp nu klaar om de stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Daarnaast werd bij de Directie Brandpreventie van de FOD Binnenlandse Zaken een afwijking op de brandpreventienormen aangevraagd. Omdat de brandpreventienormen niet haalbaar bleken bij de verbouwing van de kerk, werden extra brandpreventiemaatregelen voorgesteld in het dossier. Tijdens de periode nodig voor het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning, worden de technieken verder uitgewerkt. In een volgende gemeenteraad worden dan de gedetailleerde bestekken ter goedkeuring voorgelegd.   Na goedkeuring van de bestekken worden deze doorgestuurd voor de subsidie-aanvraag.

Visie
Ondanks het teruglopend kerkgebruik, wil het gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle een inspanning doen om de kerkgebouwen in de verschillende dorpen in stand te houden. De kerkgebouwen zijn immers de meest imposante gebouwen die het hart van het dorp een gezicht geven. Een blijvend nuttig gebruik is de grootste garantie voor het behoud van een gebouw.

Voortraject
Het gemeentebestuur heeft in het kader van de oproep WinVorm een verkennend ontwerpend onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om een nevenbestemming in de kerk in te brengen. De architecten Tom Van Mieghem en Kristoffel Bogaert maakten een masterplan op met een ruimtelijke en architecturale visie voor de toekomstige multifunctionele invulling van de parochiekerk van Poelkapelle. Deze studie bracht het idee aan om een tussenliggend vloerniveau in te brengen. Zo ontstaat voldoende ruimte voor een uitgebreide BKO en de consultatieruimtes van Kind en Gezin. De mogelijkheid om een tussenvloer in te brengen werd ook afgetoetst met een stabiliteitsbureau.

Nieuw Leven @Kerk
Met de resultaten van het masterplan is een oproep uitgeschreven voor een ontwerper. Om dit complexe project in goede banen te leiden, werden verschillende werkgroepen opgericht:

 • De werkgroep ‘Concept’ zorgde voor de uitwerking van het globaal architecturaal concept van gebouw en buitenaanleg en de eerder technische aspecten: technieken, stabiliteit en brandveiligheid.
 • De werkgroep ‘Kinderopvang’ gaf input voor de invulling van de nieuwe buitenschoolse kinderopvang en het consultatiebureau van Kind en Gezin
 • De werkgroep ‘Liturgische Ruimte’ buigt zich over de invulling van het deel van het gebouw dat verder gebruikt zal worden voor liturgische vieringen. Annemie Claerhout stond deze werkgroep bij en het architectenbureau Toon Breyne werkt haar ontwerp verder uit.
 • De werkgroep ‘Formalisatie’ buigt zich over alle juridische stappen die gezet moeten worden om een deel van een kerk een nieuwe functie te kunnen geven en gaat op zoek naar subsidies voor dit pilootproject.
 • De werkgroep ‘Communicatie’ ging actief op zoek naar goede ideeën en koppelde op regelmatige tijdstippen terug naar de bevolking, o.m. tijdens een gesmaakte babbel- en beleefnamiddag op 6 december 2015.
 • Een stuurgroep hakte de grote knopen door.
 • Naast de werken voor de herbestemming, wordt ook nog verder gewerkt aan de renovatie van het gebouw. Enkele jaren geleden werd het dak al vernieuwd, in een volgende fase worden de gevels hersteld.

Het ontwerp
Het finale ontwerp is gebaseerd op een viertal grote krachtlijnen:

 • Een horizontale en verticale opsplitsing van de kerk.
  Het westelijke deel van de kerk, van de hoofdingang tot aan de dwarsbeuken, krijgt een nieuwe invulling. In elke zijgevel komen 3 openingen die daglicht brengen op het gelijkvloers. Twee lichtkoepels (die ook dienst doen als rook- en warmteafvoer) zorgen voor bijkomende zenitale lichtinval, respectievelijk in de overdekte buitenruimte en doorheen de hele kinderopvang. Een tussenliggend vloerniveau zorgt voor bijkomende ruimte
 • Een multifunctioneel gebruik van de nieuwe ruimtes
  Waar mogelijk krijgt het gebouw ruimtes die voor verschillende activiteiten gebruikt kunnen worden: de overdekte buitenruimte op de verdieping kan als speelruimte voor de BKO of voor dorpsactiviteiten worden gebruikt. De omkleedruimte voor Kind en Gezin kan dienst doen als vergaderzaaltje, sanitair en lift kunnen onafhankelijk van de BKO gebruikt worden, de buitenruimtes kunnen opengesteld worden buiten de werkingsuren van de BKO
 • Inzetten van de architecturale kwaliteiten van het gebouw
  In het nieuwe ontwerp blijf je de oorspronkelijke kerkruimtes beleven: waar die beleving het grootst is, zitten functies die daarop inspelen: de speelruimtes op het gelijkvloers en op de verdieping, de overdekte buitenruimte op de verdieping, de speelse trap met glijbaan rond een van de pilaren, de oude ingang die een raam wordt, de zuilengalerij als overdekte fietsenstalling, de toren die los komt te staan van de liturgische ruimte maar verder zal gebruikt worden als doopkapel.
 • Openheid naar het dorp
  Met de nieuwe invulling opent het gebouw zich naar het dorp. De nieuwe gevelopeningen laten toe om op een nieuwe manier rond en door het gebouw te wandelen. De buitenspeelruimte kan opengesteld worden voor het hele dorp. De muur en haag die het vroegere kerkhof afbakenden, worden doorbroken. De functies die meer privacy vragen, komen in een afzonderlijk volume dat centraal in het gebouw staat en door de nieuwe verdieping heen breekt: sanitair, personeelsruimte, onderhoud en technieken, tienerruimte.

Nieuwsbericht 2017-01-26 :

Foto's maquette

Foto's van de maquette kan je hier bekijken.

Nieuwsbericht 2017-01-26 :

Studie rond brandveiligheid eindelijk afgerond

Het gemeentebestuur wil in de kerk van Poelkapelle een buitenschoolse opvang realiseren, naast een liturgische ruimte. Er is ook ruimte voorzien voor een consultatiebureau van Kind en Gezin. Daarmee geven we gehoor aan de oproep van Vlaams minister-president Geert Bourgeois om andere bestemmingen voor kerken (zowel voor een gedeeltelijke als voor een volledige herbestemming) te vinden. Hiermee zijn we één van de pioniers in Vlaanderen op het vlak van nevenbestemmingen.

Pionierswerk betekent dat je met onverwachte zaken geconfronteerd wordt. Een voorbeeld daarvan is de brandveiligheid. Wanneer een functie van een openbaar gebouw verandert, moet de brandveiligheid herbekeken worden. Bij Nieuw Leven@Kerk gaat het om kinderen in kinderopvang en dit maakt de zaak complexer. Kinderen reageren nu eenmaal anders op een noodsituatie. Het evacueren verloopt trager, er zijn andere brandveiligheidsvoorschriften.  De kerk kan zonder bijkomende ingrepen niet voldoen aan deze strenge brandveiligheidsvoorschriften. Al deze zaken kwamen één jaar geleden aan het licht waardoor een bijkomende studie moest aangeven welke maatregelen nodig zijn om de brandveiligheid te garanderen.

De studie rond de brandveiligheid van de nieuwe ruimtes in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Poelkapelle is ondertussen afgerond. De studie werd uitgevoerd door het onafhankelijk studiebureau FESG, gespecialiseerd in brandveiligheid. FESG ontwikkelde onder meer 2 brandscenario’s: een brand tijdens een receptie en een brand tijdens de opvang in de BKO om de veiligheid van het ontwerp uitvoerig te kunnen testen. Aan de hand van de resultaten stelde het bureau een aantal noodzakelijke wijzigingen voor. Met deze maatregelen die ondertussen al in het ontwerp zijn opgenomen, kunnen alle kinderen en volwassenen tijdens een brand, veilig en snel (binnen de 4 minuten) het gebouw verlaten.

Deze omvatten onder meer de installatie van autonome sprinklers, 2 rook- en warmteafvoeren in het dak, een rookscherm dat de binnentrap afschermt en een buitentrap. Dit alles betekent een meerkost van € 130.000 om de veiligheid van de kinderen te garanderen.

Hoe gaat het nu verder met Nieuw Leven@Kerk?

 • De Commissie voor afwijking, een onderdeel van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, moet de brandveiligheidsstudie van FESG goedkeuren.
 • Het ontwerp wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad, samen met het bestek.
 • Na goedkeuring van de gemeenteraad, wordt de bouwvergunning ingediend.
 • Na het verkrijgen van de bouwvergunning, kan het subsidiedossier worden ingediend.
 • Een werkgroep bereidt ondertussen het subsidiedossier voor.

>> Neem ook een kijkje op de facebookpagina van Nieuwlevenatkerk

Nieuwsbericht 2015-12-06 :

Babbel- en Beleefnamiddag !

uitnodiging babbel en beleefnamiddag_Page_1

Klik om te vergroten

Nieuwsbericht 2015-09-08 :

Nevenbestemming Kerk Poelkapelle, een stand van zaken

Gisteren heeft de gemeenteraad de beslissing genomen om een stabiliteitsingenieur aan te stellen voor de nevenbestemming van de kerk van Poelkapelle. Deze ingenieur zal de architect permanent bijstaan in zijn opdracht. Tevens zal de ingenieur zich baseren op het reeds geleverde werk van studiebureau Mouton in het kader van de haalbaarheidsstudie.

Waarom is zo’n stabiliteitsingenieur nodig en volstaat de studieopdracht die gemaakt werd tijdens de haalbaarheidsstudie niet?

Deze eerdere resultaten volstaan niet want tijdens de gehele duur van de werken moeten de architect bijkomend worden bijstaan, en dit voor:

 • het verstrekken van alle technische gegevens m.b.t. de nodige aanpassingen aan de dragende elementen, om het opmaken van het voorontwerp mogelijk te maken.
 • het opstellen van de stabiliteitsberekeningen, van de bekistings- en wapeningsplannen en alle andere nodige structuurgegevens zoals voor schorings- en afbraakwerken
 • het opmaken van het technisch bestek deel stabiliteit, waaronder de specificaties van de materialen en hun verwerking, de technische voorwaarden in verband met de controles, proeven en oplevering, de gedetailleerde en samenvattende meetstaten met zo weinig mogelijk vermoedelijke hoeveelheden
 • het opstellen van een raming, gebaseerd op deze samenvattende meetstaat en in te dienen vóór vrijgave van de bestekken
 • het verstrekken van alle technische inlichtingen aan de inschrijvers tijdens de aanbestedingen, inclusief het begeleiden van eventuele bezoeken van de inschrijvers aan het gebouw
 • de controle op de goede uitvoering van de structuurwerken tot de volledige afwerking en de oplevering van het project
 • het opmaken van de werk- en detailtekeningen en de afzonderlijke buigstaten;
 • het nazicht en de tijdige goedkeuring van de door de aannemers opgemaakte uitvoeringsdocumenten (ook de alternatieven).
 • de interpretatie van de resultaten van de proeven en controles zoals die in het bestek zijn beschreven.

Wat is nu de verdere planning voor het project?

Naast een stabiliteitsingenieur werd eveneens een landmeter aangesteld om het gebouw gedetailleerd op te meten. Er wordt verwacht dat midden september die informatie beschikbaar is voor de architect.

Verder heeft de werkgroep kinderopvang hun bouwprogramma volledig opgesteld en de komende weken zal het personeel van een aantal recente BKO’s bezoeken die werken met een opvang op 2 verdiepingen.
Binnen de werkgroep liturgische ruimte groeit er een consensus rond de indeling van de ruimte. De kerkfabriek zal op hun beurt een interieurarchitect contacteren om het interieur vorm te geven.
Om de werken aan het gebouw administratief vlot te laten verlopen, zal de eigendom van de kerkfabriek overgedragen worden naar het gemeentebestuur. De werkgroep formalisatie is samen met de notaris bezig met de opmaak van de akte.
Daarna streeft de werkgroep communicatie om begin november de bevolking te consulteren met een voorlopig ontwerp die nadien kan verfijnd worden.
De plannen zelf zouden dan tegen nieuwjaar definitief moeten afgewerkt zijn zodat kan gestart worden met de opmaak van de bouwvergunning, het subsidiedossier en de bestekken.

Nieuwsbericht 2015-09-07 :

Naam communicatiefiguurtjes

Tijdens de zomermaanden gingen de kinderen van de BKO Poelkapelle op zoek naar een passende naam voor onze twee communicatiefiguurtjes. De kinderen konden zelf voorstellen doen en deponeerden heel wat namen in twee speciale dozen. In augustus werd ook werk gemaakt van een geboortekaartje en ook lekkere doopsuikertjes mochten niet ontbreken !
Op vrijdag 28/08 werd de naam getrokken en mogen wij jullie dan ook de geboorte aankondigen van ANGEL en GABY. Zij zullen gedurende het ganse project al jullie vragen beantwoorden !

Foto's op onze facebookpagina !

Nieuwsbericht 2015-09-03 :

Samenstelling werkgroepen

Alle werkgroepen van Nieuwleven@kerk zijn volop bezig. Benieuwd naar wie in de verschillende werkgroepen zit ? We sommen ze graag even op. Aarzel niet om hen te contacteren met je ideeën, vragen en opmerkingen !

STUURGROEP : Alain Wyffels, Sabine De Wandel, Dominiek Vancolen, LIeven Vanbelleghem, Bart Demuynck, Eric Bentein, Dirk Dekeyser, Maddy Bouden, Heidi Devreker, Jan Halewyck, Laurent Hoornaert
WERKGROEP FORMALISATIE : Sabine De Wandel, Alain Wyffels, Maddy Bouden, Bart Demuynck, Ludwig Ceenaeme, Bart Vercauteren
WERKGROEP CONCEPT : Dominiek Vancolen, Lieven Vanbelleghem, Frank Gheeraert, Jan Halewyck, Heidi Devreker, Bart Demuynck, Eric Bentein, Claudine Dutry, Laurent Hoornaert
WERKGROEP GEBEDSRUIMTE : Bart Demuynck, LIeven Vanbelleghem, Dirk Dekeyser, Martine Vandepitte, Rik Vanoverberghe, Daniël Develter
WERKGROEP BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: Heidi Devreker, Maddy Bouden, LIeza Storme, Jacqueline Mostaert
WERKGROEP COMMUNICATIE : Marleen Soete, Eddy Vanacker, Sabine De Wandel, Laurent Hoornaert, Christoph Deraeve, Cindy Timperman

Nieuwsbericht 2015-07-07 :

Gemeentebestuur, OCMW, kerkfabriek én Bisdom bevestigen gezamenlijke intentie over toekomst kerk Poelkapelle

De vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en OCMW van Langemark-Poelkapelle, de kerkfabriek O.L.Vrouw Poelkapelle én het Bisdom van Brugge ondertekenden op 3 juli 2015 tijdens een bijeenkomst officieel de intentie tot samenwerking over een gezamenlijke toekomst voor de kerk van Poelkapelle. Het document werd eerder aan alle betrokken bestuursorganen in maart, april en mei voorgelegd en goedgekeurd. De gemeenschappelijke toekomst krijgt voortaan ook een naam, te weten: Nieuw Leven @ Kerk.

Met de ondertekening verklaren de partijen plechtig dat ze de kerk in Poelkapelle een toekomst willen geven door het realiseren van een nevenbestemming door een gedeeld gebruik van de kerk:

 • met behoud van een liturgische ruimte en realisatie van een verhoogd gebruikscomfort
 • door de inrichting van een buitenschoolse kinderopvang in het kerkgebouw
 • (eventueel) verder onderzoek naar mogelijke opportuniteiten  

Een project met zoveel partners kan alleen maar slagen mits goede afspraken en veel overleg. Daarom werden die afspraken in een intentieverklaring gegoten. En het overleg wordt -zoals eerder gemeld- begeleid door diverse werkgroepen:

 • Werkgroep concept: denkt na over het architecturaal ontwerp
 • Werkgroep liturgische ruimte: buigt zich over het gebruik en de inrichting van de liturgische ruimte
 • Werkgroep BKO: bereidt de inrichting van de buitenschoolse opvang en het consultatiebureau van Kind en Gezin voor
 • Werkgroep formalisatie: bereidt alle contracten, subsidiedossiers,… voor
 • Werkgroep communicatie: zorgt voor de communicatie en bevordert participatie

Een stuurgroep coördineert het volledige project.

Onderdelen project Nieuw Leven @ Kerk

1° Liturgische ruimte

Een deel van de kerk wordt verder gebruikt voor misvieringen. De ruimte biedt plaats aan ongeveer 150 mensen. De werkgroep liturgische ruimte denkt, onder leiding van Pastoor Bart Demuynck,  na over een andere inrichting voor de liturgie waardoor de sfeer tijdens de vieringen intiemer en warmer wordt. Het gedeeld gebruik maakt bepaalde investeringen voor de kerk, zoals het voorzien van een gemeenschappelijk toilet, logisch. Dit verhoogt eveneens het gebruikscomfort.

2° Buitenschoolse kinderopvang

In Poelkapelle barst de buitenschoolse kinderopvang steeds meer uit haar voegen. Sinds 2012 wordt een deel van het OC genaamd het “’t Klasje” in gebruik genomen om dagelijks meer dan 60 kinderen van Poelkapelle op te vangen. Het OCMW dat de buitenschoolse kinderopvang inricht, wil met het project de kinderopvang uitbreiden tot 80 kinderen.  

3° Consultatiebureau Kind en Gezin

Het consultatiebureau van Kind en Gezin in Langemark-Poelkapelle is één van de sterkst draaiende consultatiebureaus uit de regio. Momenteel is het bureau nog gehuisvest in de verouderde gebouwen van De Gilde in Langemark. Om de toekomst van het consultatiebureau te verzekeren, onderzoeken de partners de mogelijkheid om eveneens in de kerk van Poelkapelle ruimte te voorzien.  

Waarom in de kerk?

Een parochiekerk is bepalend voor het zicht  en de eigenheid van een dorp. Veel inwoners voelen zich emotioneel verbonden met het gebouw. Het is een plaats waar belangrijke levensgebeurtenissen plaatsvinden. Maar het onderhoud van deze kerken is een dure zaak voor de lokale overheid,  zeker als dit wordt afgewogen tegenover het dalend gebruik als eredienst (minder vieringen, minder bezoekers). Door een beslissing van de geloofsgemeenschap wordt in Langemark-Poelkapelle enkel nog in Langemark wekelijks een misviering gehouden. In de andere parochies is er slechts elke twee weken een eucharistieviering. En toch dienen de bestaande gebouwen in stand gehouden te worden en dringt renovatie zich vaak op.

Een gedeeld en dagelijks gebruik van de kerk zal resulteren in een beter onderhoud en beheer van het gebouw. Deze visie wordt trouwens door de bevoegde Vlaamse minister Bourgeois gedeeld. Volgens hem ligt de sleutel tot succes van onroerend erfgoed in de mate waarin het erfgoed een functie en bestemming heeft. De zoektocht naar neven- of herbestemmingen van religieuze gebouwen komt daarom in Vlaanderen in een stroomversnelling. 

Timing project

Tijdens de zomer en najaar 2015 werken de verschillende werkgroepen verder aan het ontwerp van het gebouw. Ook zullen de Poelkapellenaren via participatie nog nauwer betrokken worden.  
Vanaf 2016 zal -als alles goed verloopt- gestart kunnen worden met de opmaak van het dossier voor bouwvergunning en subsidie. De daaropvolgende timing zal in sterke mate bepaald worden door de snelheid waarmee de subsidie wordt goedgekeurd. De bevoegde Vlaamse minister Bourgeois maakt zich sterk in zijn streven naar prioritaire behandeling van herbestemmingsdossiers van onroerend erfgoed. We hopen daarom lange wachttermijnen voor het toekennen van de subsidies te vermijden.

Naam en logo zorgen voor herkenbaarheid project

logo-nieuw-leven-kerk
Klik om te vergroten

figuurtjes
Klik om te vergroten

De eerdere projectomschrijving “herbestemming door nevenbestemming voor de kerk van Poelkapelle” zorgde tot nu toe voor weinig enthousiaste reacties. Daarom werd er door de werkgroep communicatie gezocht naar een herkenbare naam en logo voor het project waarover de komende jaren nog veel zal worden gecommuniceerd.

Met de herbestemming wordt het kerkgebouw nieuw leven ingeblazen, vandaar de naam: Nieuw Leven @ Kerk. Deze omschrijving introduceert meteen ook  het jonge volkje dat straks onderdak krijgt in de kerk. 

En Poelkapelle heeft  een allesomvattend plan. Vandaar de keuze voor de baseline: Poelkapelle heeft een plan.

Naast een naam en een baseline werd er ook een creatief en origineel logo ontwikkeld door Sarah Oosterlinck uit Poelkapelle dat via een infobanner voor de kerk nog meer de nieuwsgierigheid en interesse van de inwoners moet opwekken. 

Twee figuurtjes ontworpen door Sylvie Vanhoucke zullen in het vervolg de communicatie versterken. De kinderen van de BKO bedenken de komende maanden namen voor deze figuurtjes. Op deze manier worden ook zij betrokken bij Nieuw Leven @ Kerk.

Via de Facebookpagina (www.facebook.com/nieuwlevenatkerk) en de website (www.langemark-poelkapelle.be/nieuwlevenatkerk) kan iedereen Nieuw Leven @ Kerk voortaan volgen vanop de eerste rij.

Voor alle bijkomende info:

Dienst Info en Communicatie, Cindy Timperman, 057/49.09.19, info@langemark-poelkapelle.b