Financiële steun

LEEFLOON

Voor wie?data

Om recht te hebben op maatschappelijke integratie moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Zijn werkelijke verblijfplaats in België hebben
 • Meerderjarig zijn of hiermee gelijkgesteld (minderjarigen met kinderlast of die zwanger zijn of die ontvoogd zijn door het huwelijk)
 • De nationaliteitsvereiste (Belg zijn, vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister, staatlozen en erkende vluchtelingen)
 • Ontoereikende bestaansmiddelen hebben en niet in staat zijn om deze door eigen inspanningen te verwerven
 • Blijk geven van werkbereidheid, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is
 • Zijn rechten laten gelden op andere uitkeringen waarop men gerechtigd is.

Het recht wordt ook toegekend aan bepaalde minderjarigen - minderjarigen ontvoogd door huwelijk, ongehuwde minderjarigen met kinderlast, zwangere minderjarigen.

Wat?

De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie is de opvolger van de wet op het bestaansminimum. Elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie. Dit recht kan bestaan uit een tewerkstelling en/of leefloon al dan niet gepaard gaande met een integratiecontract. Personen die jonger zijn dan 25 jaar hebben recht op een passende tewerkstelling of een integratiecontract dat binnen een bepaalde periode leidt naar een arbeidsovereenkomst en dit binnen de 3 maanden vanaf de datum van de aanvraag. Tijdens deze periode hebben zij recht op leefloon. Indien de gezondheid,  familiale of persoonlijke situatie het niet mogelijk maken om te werken, of in afwachting van een job, kan men eveneens van het OCMW een leefloon ontvangen.  Het OCMW zal de situatie beoordelen en op basis daarvan een beslissing nemen.

Er zijn drie categorieën (bedragen op 1 september 2017):

 • samenwonende:  595,13 EUR per maand
 • alleenstaande: 892,70 EUR per maand
 • personen met gezinslast: 1190,27 EUR per maand

ANDERE FINANCIËLE STEUN

Het OCMW kan aan bepaalde personen die zich in financiële moeilijkheden bevinden (aanvullende) financiële steun toekennen. Deze steunverleningen zijn wettelijk niet afdwingbaar en iedere aanvraag wordt individueel behandeld. Deze tussenkomsten worden bijgevolg niet automatisch en niet aan iedereen toegekend. 

Elke aanvraag wordt door de maatschappelijk assistent onderzocht. Op voorstel van de sociale dienst neemt het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst steeds de beslissing over het al dan niet toekennen van de tussenkomsten.  Het betreft hier aanvragen voor onder andere :

 • Tussenkomsten in woonkosten
 • Voorschotten op sociale uitkeringen
 • Tussenkomst energiekosten
 • Tussenkomst in medische kosten
 • Tussenkomst schoolkosten
 • ...

Afhankelijk van je situatie is het mogelijk dat je een financiële tussenkomst in schijven moet terugbetalen aan het ocmw.

VOORSCHOTTEN

Wanneer u een aanvraag voor een sociale uitkering indient, kan de behandeling van je aanvraag veel tijd in beslag nemen. Hierdoor bestaat de kans dat je onvoldoende geld hebt om verder in je levensonderhoud te voorzien. Je kan ook problemen krijgen met het betalen van je vaste kosten. Op dit ogenblik kan je een voorschot op de uitkering waar je recht op hebt aanvragen. Een maatschappelijk werk(st)er zal je aanvraag onderzoeken en via een sociaal verslag je aanvraag voorleggen. Voorschotten op een uitkering worden teruggevorderd, aangezien je voor deze periode reeds inkomsten geniet.

M.a.w een voorschot op een sociale uitkering is een lening die het ocmw u geeft totdat de instelling die bevoegd is om u een sociale uitkering toe te kennen, het bedrag betaalt waarop u recht hebt.  Het ocmw vordert meestal zelf het bedrag dat u werd voorgeschoten, terug bij de bevoegde instelling.  Sinds 1/10/2005 is het ocmw niet meer bevoegd om voorschotten op onderhoudsgeld te verlenen. Daarvoor dient u zich te richten tot de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO).

ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING

Het OCMW vindt het belangrijk om mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt, terug te activeren. Natuurlijk is dit niet altijd gemakkelijk. Werkgevers stellen vaak eisen inzake diploma, talenkennis, ervaring, ... Net de zaken waaraan mensen die moeilijk een job vinden, niet voldoen. OCMW Langemark-Poelkapelle maakt deel uit van "De Opstap", een samenwerkingsproject tussen verschillende OCMW's in de regio. Het doel van de De Opstap is om kansengroepen, en in het bijzonder leefloners, in te schakelen op de arbeidsmarkt. Een trajectbegeleidster van De Opstap is op regelmatige basis aanwezig in het OCMW. Zij maakt de cliënt wegwijs op de arbeidsmarkt of bij het volgen van een opleiding.

Tijdelijke werkervaring

Artikel 60, § 7 van de organieke OCMW-wet biedt het ocmw de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst aan te bieden  :

 • wanneer een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen (doorgaans gaat het om werkloosheidsuitkeringen);
  OF
 • teneinde de werkervaring van de betrokkene te bevorderen.

Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het centrum kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een gebruiker.