Thuiszorgtoelage

thuiszorg

Het OCMW Langemark - Poelkapelle wil inwoners van de gemeente die omwille van ziekte, ouderdom of handicap zorgbehoevend zijn, financieel ondersteunen.

Het is belangrijk dat wie zorgbehoevend is in Langemark - Poelkapelle omringd wordt door een netwerk van mantelzorgers en professionele hulpverleners. Het OCMW betaalt een thuiszorgtoelage om de kosten van deze thuiszorg te helpen dragen.
Met ingang van 1/1/2018 wordt de sociaal pedagogische toelage voor kinderen met een handicap geïntegreerd in het reglement thuiszorgtoelage.

Voorwaarden m.b.t. de zorgbehoevende (de aanvrager)

 • De zorgbehoevende moet inwoner zijn van Langemark – Poelkapelle, er gedomicilieerd zijn en er verblijven. Bij opname in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of kortopvang blijft er recht op thuiszorgtoelage.

 • Wie in een instelling verblijft moet minstens 90 dagen per jaar (25%) thuis verblijven. Dit wordt aangetoond met een attest van de instelling.

 • De aanvrager moet een zekere graad van zorgbehoevendheid hebben.
  Minderjarigen (≤ 18 j) moeten beschikken over een attest van de FOD sociale zekerheid of van het kinderbijslagfonds waarin minstens 4 punten worden behaald in pijler 1.
  ≥ 21 jarigen moeten beschikken over een attest van de FOD sociale zekerheid van minstens 12 punten (categorie 3).
  De groep 18 – 21 jarigen moet één van hoger genoemde attesten kunnen voorleggen.

 • De aanvrager moet een uitkering genieten van de FOD of de verhoogde kinderbijslag ontvangen.

 • De aanvrager moet de verhoogde tegemoetkoming genieten bij de mutualiteit.

 • De zorgvergoeding van de zorgverzekering wordt aangevraagd. De positieve of negatieve beslissing van de zorgkas wordt voorgelegd.

Aanvraag

 • Een aanvraag voor de thuiszorgtoelage wordt ingediend bij het OCMW, Zonnebekestraat 71 te 8920 Langemark. De maatschappelijk werkster stelt het dossier samen met volgende zaken:
  - het attest met de vereiste graad van zorgbehoevendheid
  - attest kinderbijslagfonds met toekenning verhoogde kinderbijslag of beslissing FOD waaruit de toekenning van een uitkering blijkt.
  - beslissing van de zorgkas omtrent het al dan niet toekennen van de zorgverzekering.
  - bewijs van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Langemark – Poelkapelle.
  - rekeningnummer van de zorgbehoevende waarop de premie mag gestort worden. Bij minderjarigen: het rekeningnummer van de ouder(s) of voogd die instaan voor de zorg van het kind.

 • Bij een toekenning gaat het recht in de maand volgend op de aanvraag.

 • Bij overlijden tussen de 1° en 15° is er voor de lopende maand geen recht op de thuiszorgtoelage. Bij overlijden vanaf de 16° wordt de thuiszorgtoelage nog uitbetaald.

 • Bij elke aanvraag verschaft de maatschappelijk werk(st)er uitgebreide info omtrent de thuiszorgdiensten waar men beroep op kan doen. Tevens onderzoekt zij of er recht is op andere sociale voordelen.

Uitbetaling en bedrag

 • De thuiszorgtoelage bedraagt € 25 per maand voor zorgbehoevende die een uitkering geniet van de zorgverzekering. Wie na indicatiestelling niet in aanmerking komt voor de zorgverzekering ontvangt € 35 per maand thuiszorgtoelage.

 • De toelage wordt uitgekeerd aan de zorgbehoevende. Indien de betrokkene minderjarig is, wordt de toelage betaald aan de ouder(s) of voogd.

 • De betaling gebeurt per kwartaal en vindt plaats de eerste maand van elk nieuw kwartaal. Er wordt steeds betaald voor het voorbije kwartaal.

 • De aanvrager moet elke wijziging in zijn toestand die invloed zou kunnen hebben op de toekenning van de toelage, onmiddellijk aan het OCMW meedelen.

Aanvraag?

Sociale dienst OCMW : Christa Vander Meiren: 057/49.08.12 of christa.vandermeiren@ocmwlangemark-poelkapelle.be

spreekuren op maandag van 09.00u - 11.30u

                             vrijdag van 09.00u - 11.30u

Niet aanwezig op dinsdag en woensdag.