2.Schoolvisie

VERSLAG DOORLICHTING INSPECTIE

Verslag mei 2013 (octed-stream, 625.0 kB)

SCHOOLREGLEMENT en INFOBROCHURE 

Pedagogisch project: zie hieronder (pdf, 110.9 kB)

Neutraliteitsverklaring (pdf, 110.9 kB)

Infootje 2017~2018 (pdf, 773.1 kB)

Schoolreglement versie 2017 (pdf, 529.5 kB)

Infobrochure (afsprakennota) versie mei 2017 (pdf, 333.7 kB)

LESSENROOSTERS

Classe Unique (kleuter) (pdf, 133.5 kB)

1ste graad lager (pdf, 22.6 kB)
2de graad lager
(pdf, 22.4 kB)
3de graad lager
(pdf, 22.3 kB)

INSCHRIJVINGSDECREET

Maximum capaciteit:

Kleuter = VP2 = 50
Lager = VP1 = 75
Ganse school = 125

Er kan worden ingeschreven vanaf 1 september  van het voorafgaande schooljaar.

Deze gegevens zijn enkel via de website van school te raadplegen

PEDAGOGISCH PROJECT

Situering van de onderwijsinstelling :

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs :

Gemeentelijke basisschool
Bikschotestraat 107 - 8920 Langemark-Poelkapelle

Het schoolbestuur : 

Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle
Kasteelstraat 1 - 8920 Langemark-Poelkapelle

Uitgangspunten : houdingen die onze school heeft t.a.v. mens en maatschappij :

1. OPENHEID

Onze school staat open voor alle gezinnen in en rond Bikschote ongeacht hun filosofische of ideologische overtuigingen, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.  Alle kinderen die 2,5 jaar worden, worden aan huis bezocht en uitgenodigd naar onze school.De nieuwe gezinnen worden aangesproken en de school wordt voorgesteld.  Als de situatie zich voordoet zijn wij bereid allochtone kinderen in onze school op te nemen zoals reeds eerder het geval was.

2. SOCIALISATIE

Wij aanvaarden de kinderen zoals ze zijn en stimuleren hen elkaar te appreciëren met hun kwaliteiten en beperkingen.  Het is de bedoeling dat de inbreng van alle kinderen gewaardeerd wordt.  Wij werken aan een goed sociaal en emotioneel klimaat waarin de kinderen zich veilig moeten voelen en hun zelfvertrouwen moet kunnen groeien.  Openheid naar en betrokkenheid van de ouders is voor ons belangrijk.  Daar waar mogelijk trachten wij ouders te betrekken bij de school.  Dit gebeurt o.a. via het uitnodigen bij vieringen, oudercontactavonden, mogelijkheid tot reageren op het maandelijks rapport, het heen-en weermapje van de kleuters, het begeleiden bij uitstappen en bezoeken, ...

3. TOTALE PERSOON

Wij hechten niet alleen belang aan kennisverwerving maar streven een persoonlijkheidsvorming na waarin attitudevorming en socialisatie heel belangrijk zijn.  In de tussentijdse evaluaties wordt daarover uitgebreid gerapporteerd naar de ouders toe.  De creativiteit van de kinderen wordt gestimuleerd in alle lessen.

4. GELIJKE KANSEN

Wij streven ernaar aan elk kind te geven waar het recht op heeft, rekening houdend met zijn mogelijkheden.  Dit doen wij door te differentiëren en het kind meer aandacht te geven.  De financiële drempel voor activiteiten wordt zo laag mogelijk gehouden zodat iedereen eraan kan deelnemen.

5. MEDEMENS

De school voedt op tot respect van de eigenheid van elke mens.  Wij brengen de leerlingen in contact met mensen met beperkingen of een handicap zodat die niet als "wereldvreemd" aanzien worden.

6. MENSEN- EN KINDERRECHTEN

Als leerkrachten willen wij deze respecteren.  Wij informeren de kinderen op een aangepaste manier over de Rechten van het Kind.  De kinderen moeten weten waar ze terecht kunnen met mogelijke problemen.  Wij treden in de eerste plaats kordaat op tegen pesten op school.

OVSG (Onderwijssecretariaat van Steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap)

Pedagogische begeleiding :

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap.  De heer Philip Alliet, pedagogisch adviseur, is de contactpersoon van onze school.

Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap

De inspecteur godsdienst : de heer Francis De Westerlinck
Niet-confessionele zedenleer : de heer De Brabandere

Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-leerplannen in de leergebieden :
- lichamelijke opvoeding
- muzische vorming
- taal (ook tweede taal)
- wereldoriëntatie
- wiskundige initiatie en wiskunde

voor het lager onderwijs ook de leergebiedoverschrijdende thema's :
- leren leren
- sociale vaardigheden
- ICT

Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.
In het schooljaar 2008~2009 werd er gestart met initiatie Frans in K3 en de eerste vier klassen van de lagere afdeling.