Algemene voorwaarden & privacy

Algemene voorwaarden

Aan het gebruik van deze website zijn enkele voorwaarden verbonden. Deze worden hieronder beschreven. Door gebruik te maken van de website aanvaard je deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Om als gemeentebestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het daarbij belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

1 Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de gemeente Langemark-Poelkapelle.

De informatie op deze website en andere gemeentelijke websites waarnaar de website je verwijst, is van algemene aard. Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig hebt, kan je steeds de bevoegde diensten contacteren. De ambtenaren in de dienst zullen je verder helpen bij het vinden van de bevoegde dienst of persoon.

De informatie en documenten die je op of via de website vindt, werden voor jou overgenomen uit officiële teksten. Maar uiteraard gelden enkel de officiële - en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde - teksten als authentieke teksten.

2 Inhoud en beschikbaarheid van de website

De gemeente Langemark-Poelkapelle levert grote inspanningen om:

  • de informatie volledig en up tot date te houden. Niettemin kunnen onjuistheden zich voordoen in de informatie. Indien de informatie die je op of via de website vindt onjuistheden zou bevatten of onbeschikbaar is, zal de gemeente Langemark-Poelkapelle zich inspannen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
  • onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de gemeente Langemark-Poelkapelle niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Deze website bevat ook links naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover de gemeente Langemark-Poelkapelle geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De gemeente Langemark-Poelkapelle kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan je de communicatiedienst contacteren via info@langemark-poelkapelle.be.

3 Aansprakelijkheid

De gemeente Langemark-Poelkapelle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website.
  • mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.
  • rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. 

4 Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op of via de website www.langemark-poelkapelle.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (beelden, geluid, software toepassingen, …) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen onderworpen. 

De gemeente Langemark-Poelkapelle en/of eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.langemark-poelkapelle.be. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd, worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd. De mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt in die gevallen aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen.

5 Persoonsgegevens

De gemeente verwerkt persoonsgegevens van burgers voor de uitvoering van verschillende gemeentelijke taken of om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en gaat hier zorgvuldig mee om. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, leeftijd, geslacht, geboorteplaats en -datum of rijksregisternummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als je bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens. Met het oog op een efficiënte communicatie worden soms ook contactgegevens zoals telefoonnummer of e-mailadres gevraagd en bijgehouden.

Via de website verzamelt het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle enkel persoonsgegevens die je op vrijwillige basis verstrekt. Door je persoonsgegevens te verstrekken, geef je als gebruiker aan het gemeentebestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.

Je gegevens worden op een zorgvuldige manier verwerkt, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat wij in sommige gevallen je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens.
De gemeente gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven.
Ook zal de gemeente je gegevens niet aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De gemeente bewaart je persoonsgegevens ook niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de gevraagde dienst. De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Privacywet verleent je als gebruiker ook een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens die door de gemeente verwerkt worden. Op aanvraag verleent het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft ook het recht zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Hiertoe kan het gemeentebestuur gecontacteerd worden op privacy@langemark-poelkapelle.be of je kan dit via dit aanvraagformulier doen.

6 Wijzigingen

Het privacybeleid kan altijd gewijzigd worden door de gemeente Langemark-Poelkapelle. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van het gewijzigde privacybeleid verlopen via www.langemark-poelkapelle.be.