Aanvullende belasting op de personenbelasting

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende belasting geheven.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld op 8% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Voor wie

Deze is ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

Bekendmaking belastingen en retributies