Algemene gemeentebelasting

In de gemeenteraad van 16 december 2019 werd de algemene gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 goedgekeurd. Deze beslissing wordt opgeheven. De inwerkingtreding van het belastingreglement wordt herzien en zal pas van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 2021 in plaats van 2020.
De verspreiding van het coronavirus in ons land noopt het lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle tot speciale steunmaatregelen.  Het coronavirus zorgt voor een grote impact op mens en economie. Het lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle wil zijn verantwoordelijkheid nemen en iedereen in onze gemeente financieel ondersteunen (zowel gezinnen als bedrijven).
De opbrengst van deze belasting wordt geraamd op 424.000 euro. In de volgende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zal deze ontvangst geschrapt worden. 

Procedure

Het kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

De belasting kan vastgesteld en ingekohierd worden op naam van één van de gezinsleden, met dien verstande dat alle gezinsleden hoofdelijk de belasting verschuldigd zijn.

De belasting wordt berekend per aanslagjaar. Elk begonnen jaar is volledig verschuldigd, met dien verstande dat de op 1 januari bestaande toestand in aanmerking wordt genomen.

De belasting is in éénmaal eisbaar en betaalbaar binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.
 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaarschrift tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Het moet , op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Kostprijs

De belasting bedraagt:

 • 75 euro voor een gezin dat bestaat uit één persoon die gewoonlijk alleen leeft (art. 3a).
  Als éénpersoonsgezin wordt eveneens verstaan: een vereniging van twee personen, waarvan 1 persoon op 1 januari van het betrokken aanslagjaar langdurig en ononderbroken in een instelling of inrichting verblijft. Dit gezin kan beschouwd worden als een éénpersoonsgezin mits het bezorgen van een attest van de betrokken instelling of inrichting;
 • 150 euro voor een gezin dat bestaat uit een vereniging van twee of meer personen, al dan niet door familiebanden verbonden, die gewoonlijk in éénzelfde woning verblijven en er samen leven (art. 3b);
 • 120 euro voor een éénoudergezin met kinderlast (ongeacht het aantal kinderen die op 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 19 jaar niet bereikt hebben); 
 • 150 euro voor de natuurlijke of rechtspersonen die op het grondgebied van de gemeente een handels-, nijverheids-of ambachtsonderneming, een land-of tuinbouwbedrijf, een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen.

Uitzonderingen

Gezinnen die een leefloon genieten of die langdurig en ononderbroken in budgetbeheer met schuldenlast zijn bij het OCMW of waarvan het verzoek tot collectieve schuldenregeling door de arbeidsrechtbank toelaatbaar werd verklaard, worden vrijgesteld van deze belasting. Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, dient het gemeentebestuur over een verklaring van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW te beschikken.

Voor wie

Deze belasting is ten laste van:

 • elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente;
 • de natuurlijke en rechtspersonen, die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente een handels-, nijverheids-of ambachtsonderneming, een land-of tuinbouwbedrijf, een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen;
 • indien het gezin van de belastingplichtige op hetzelfde adres is gehuisvest, is de belasting evenwel éénmaal verschuldigd.

Onder gezin wordt verstaan:

 • een persoon die gewoonlijk alleen leeft;
 • een vereniging van twee of meer personen, al dan niet door familiebanden verbonden, die gewoonlijk in éénzelfde woning verblijven en er samen leven en ook als dusdanig zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente.