Belasting op de inname van het openbaar domein door ambulante handel buiten openbare markten

Voor het aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op het innemen van een vaste standplaats op het openbaar domein voor de uitoefening van ambulante handel.

Procedure

Elk jaar wordt, voor 31 januari, een nieuwe aanvraag ingediend voor de inname van het openbaar domein voor de uitoefening van ambulante handel met vermelding van de data waarop de standplaats zal worden ingenomen.

De belasting wordt contant betaald voor 31 december van het aanslagjaar, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij niet betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaarschrift indienen tegen deze belasting bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Bedrag

Deze belasting wordt vastgesteld op 400,00 EUR voor één jaar in geval de standplaats wekelijks wordt ingenomen. Indien de standplaats niet-wekelijks wordt ingenomen, bedraagt de belasting 15,00 EUR per inname(dag).

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de ambulante handelaar.