Langemark-Poelkapelle ondertekent het SAVE-charter

Langemark-Poelkapelle gaat voor veilig verkeer én ondertekent het SAVE-charter!

Op 9 november 2023 ondertekende het lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE vzw (OVK). 

OVK-SAVE vzw is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. Ze voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Langemark-Poelkapelle geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

De gemeente krijgt begeleiding van OVK-SAVE om een actieplan verkeersveiligheid uit te werken. In dit actieplan worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren. Deze acties sluiten aan bij de zeven SAVE-doelstellingen.

Waarom gaat de gemeente het SAVE-engagement aan?

Met de ondertekening van het SAVE-charter wil Langemark-Poelkapelle verkeersveiligheid bovenaan plaatsen bij alle beslissingen rond mobiliteit en weginrichting. Dit willen wij bereiken door:

 • Veilige schoolomgevingen bij elke lagere school
 • Verkeersluwe routes naar elke school op publieke functie
 • Conforme fietspaden of verkeersluwe routes tussen de kernen binnen en buiten de gemeente
 • Herinrichten van zwarte punten
 • Weren van doorgaand verkeer uit de woonomgeving en sluipverkeer over onze landelijke wegen
 • Zwaar verkeer leiden naar de meest geschikte wegen
 • Het verlagen van de snelheid in onze woonkernen
 • Blijvende sensibilisatie en handhaving

Wie is Vzw Ouders van Verongelukte Kinderen? (OVK)

“Word nooit lid van onze vereniging.” Dat is het motto van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Hoe minder leden OVK telt, hoe groter het succes. Want niemand zou in een situatie mogen komen waarin ze lid kunnen worden van OVK.

In 1993 zochten enkele ouders die net hun kind verloren hadden in een verkeersongeluk elkaar op en besloten samen actie te ondernemen. Hun doel? Opkomen tegen het fatalisme en de onverschilligheid waarmee zij vaak geconfronteerd werden in hun contacten met verschillende professionele diensten na het ongeval. In 1994 leidde het initiatief van deze ouders tot de oprichting van de actiegroep ‘Ouders van Verongelukte Kinderen – Parents d’Enfants Victimes de la Route’. Een jaar later, in maart 1995, werd de actiegroep een vzw. OVK onthaalt sinds haar ontstaan 1.800 individuele leden, familie van meer dan 900 kinderen.

Doelstellingen van Ouders van Verongelukte Kinderen

 • OVK biedt menswaardige en professionele hulp aan haar leden. Dit gebeurt zowel door haar actieve leden (die zich vrijwillig inzetten) zelf als door haar professioneel team. De actieve leden maken deel uit van Lokale Contact Teams (LCT), die vertegenwoordigd  zijn in alle Belgische provincies. Als lid van OVK krijg je toegang tot een breed waaier aan diensten en activiteiten zoals praatgroepen, lotgenotenweekends, praatwandelingen, ontmoetingsdagen en ontspanningsactiviteiten, ledenblad, jaarlijkse herdenkingskalender… 
 • Gezinnen van verkeersslachtoffers gaan op psychologisch, fysiek en emotioneel vlak door een bijzonder moeilijke periode. Naast de confrontatie met het pijnlijk verlies van een geliefd persoon, moeten zij tal van administratieve en juridische stappen zetten waar 
  zij meestal weinig of geen ervaring mee hebben en die hen telkens weer confronteren met wat er gebeurd is. OVK heeft dan ook verscheidene initiatieven genomen om de professionele diensten die rechtstreeks in contact komen met deze gezinnen, te wijzen op de fysieke en psychologische toestand van de gezinsleden, en op het belang van hun rol, hun houding en de informatie die zij aanbrengen.
 • OVK richt zich naar de burgers en de beleidsmakers op alle niveaus, die betrokken zijn bij beslissingen en maatregelen inzake verkeersveiligheid. OVK werkt samen met verschillende gespecialiseerde instanties, zoals de Federale Commissie voor Verkeersveiligheid, het BIVV, het kabinet van de minister van mobiliteit, het VSV (de Vlaamse Stichting Verkeerskunde), het Netwerk Duurzame Mobiliteit, de Waalse Hoge Raad voor de Verkeersveiligheid, enz. OVK werkt eveneens samen met de diverse federale of regionale overheden en instanties die op regelmatige tijdstippen een Staten-Generaal van de verkeersveiligheid organiseren.

OVK-SAVE vzw heeft het SAVE-project ontwikkeld. SAVE staat voor 'SAmen Actief voor VEilig verkeer'.

Een eerste luik van het SAVE-project bestaat  uit het plaatsen  van SAVE-borden waar een ongeval gebeurd is. Een SAVE-bord heeft een dubbele betekenis. Enerzijds is het voor de familie een aandenken aan het kind dat zij verloor en anderzijds wijst het weggebruikers op hun verantwoordelijkheid.

Een tweede luik binnen het SAVE-project bestaat uit het SAVE-charter voor de weggebruiker, dat iedereen kan ondertekenen. Het charter bestaat uit zeven gedragsregels voor een veilig verkeer. 

Daarnaast, als derde luik, heeft OVK ook een SAVE-charter voor steden en gemeenten ontwikkeld. Het charter waar deze gemeente mee aan de slag gaat binnen het kader van SAVE Steden & Gemeenten.

Het SAVE-charter Steden & Gemeenten

OVK wenst de steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. Daarvoor werd het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld. Aan de hand van dit charter wil OVK steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers meer zouden vallen.

Het SAVE-charter Steden & Gemeenten bestaat uit zeven SAVE-doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder:

1.    De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse. 
2.    De implementatie van het STOP-principe.
3.    De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
4.    Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
5.    De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar de beleidsverantwoordelijken.
6.    Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
7.    De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

Door de ondertekening van het charter gaat een gemeente het engagement aan deze algemene doelstellingen via concrete acties na te streven. Indien de gemeente na een jaar (of meer) heeft bewezen een actieve bijdrage te hebben geleverd tot de verbetering van de verkeersveiligheid dan ontvangt deze het SAVE-label.
In het hele proces zal de gemeente gesteund en begeleid worden door de SAVE-coördinator van OVK. De gemeente mag deze persoon ten allen tijde contacteren i.v.m. specifieke vragen of problemen.

SAVE-charter Steden & Gemeenten

Wij verklaren dat onze stad/gemeente bereid is een globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers, en in het bijzonder kinderen en jongeren, beter te beschermen. Daarvoor zal onze stad/gemeente een actieplan uitwerken dat aansluit op één of meerdere van volgende doelstellingen:

1.    De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse. 
    Nieuwe infrastructuurprojecten analyseren aan de hand van een verkeersveiligheidsaudit.
    Gevaarlijke punten voor zwakke weggebruikers in kaart brengen.
    Deze gevaarlijke punten systematisch aanpakken.

2.    De implementatie van het STOP-principe.
    Bij alle infrastructuurwerken.
    Bij elke mobiliteitsbeslissing.
    In het beleid van de gemeente.

3.    De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
    Plaatsen waar kinderen en jongeren vertoeven systematisch veiliger maken.
    Deze plaatsen moeten jongeren autonoom en veilig kunnen bereiken.
    Verkeersveiligheid verkiezen boven verkeersdoorstroming en parkeren.

4.    Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
    Subjectieve en objectieve pakkans opdrijven door meer controles.
    Permanent communiceren over het waarom van deze acties.
    De strijd aangaan met weekendongevallen.

5.    De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar de beleidsverantwoordelijken.
    Het STOP-principe toepassen op alle dienstverplaatsingen.
    De gemeentediensten moeten voor alle bewoners bereikbaar zijn volgens het STOP-principe.
    Het gebruik van duurzame en veilige vervoermiddelen voor woon-werkverkeer stimuleren.

6.    Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
    Meewerken aan bestaande én ontwikkelen van nieuwe preventiecampagnes.
    Organiseren van een verkeersveiligheidsdag.
    Een actief communicatiebeleid voeren.

7.    De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.
    Proactief hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en naasten.
    Via nauwe samenwerking de afstemming tussen dienstverleners verbeteren.
    De gids “Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval” ter beschikking stellen.
 

Gepubliceerd opvrijdag 10 nov 2023 om 08:49