Werkgevers - registratieplicht van de in het buitenland wonende werknemer of zelfstandige in de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector

Op 25 augustus paste de provinciegouverneur het politiebesluit van 06 augustus 2020 op de seizoensarbeid aan.

Dit besluit met onmiddellijke uitvoerbaarheid, vermeldt een aantal verplichtingen om eventuele gezondheidsrisico’s, verbonden aan de nakende seizoenarbeid, onder controle te houden.

Naast deze verordening wensen wij u er op te wijzen dat artikel 2bis van het MB van 22 augustus 2020 de werkgevers die tijdelijk beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden in België in de sectoren bouw, schoonmaak en land- en tuinbouw verplicht om vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan, een geactualiseerd register bij te houden met volgende gegevens:

- Identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige (naam + voornamen, geboortedatum, identificatienummer)

- Verblijfplaats in België

- Telefoonnummer

- Gegevens van de personen met wie hij/zij samenwerkt

De registratieplicht geldt NIET voor:

- Grensarbeiders

- Wanneer het verblijf van de werknemer/zelfstandige niet langer duurt dan 48 uur.

Wanneer werknemers en zelfstandigen het Passenger location Form moeten invullen, moet de werkgever voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of het Passenger Locator Form werd ingevuld.

Bij gebrek aan bewijs dat het formulier werd ingevuld, moet de werkgever er over waken dat het formulier ingevuld wordt uiterlijk op het moment dat de werkzaamheden starten.

Meer info: Dienst Landbouw - landbouw@langemark-poelkapelle.be.

Registratieformulier seizoensarbeiders11,9 Kb(xlsx)

Enkele richtlijnen:

  • Buitenlandse seizoenarbeiders die naar België reizen worden aanzien als een essentiële verplaatsing en vallen dus niet onder de richtlijnen die van toepassing zijn op toeristen die naar ons land reizen. Concreet betekent dit dat een seizoenarbeider die vertrekt uit een land dat rood of oranje is ingekleurd voor COVID-19 en naar ons land komt om te werken, geen 14 dagen in quarantaine moet gaan maar dit wel doet in afwachting van het resultaat van de testen op het coronavirus COVID-19.
  • Het moment om te beoordelen uit welke zone (groen, oranje, rood) een seizoenarbeider komt, wordt vastgesteld op het ogenblik van de inschrijving van de seizoenarbeider in de gemeente.
  • De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de provincie West-Vlaanderen tewerkgesteld, getransporteerd en gelogeerd in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, dient de ganse groep te worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.
  • U kan als werkgever beroep doen op uw eigen Arbeidsgeneeskundige Dienst van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (zoals CLB, Idewe, Attentia, Securex…) waar u als werkgever bent aangesloten om uw seizoenarbeiders op het bedrijf te laten testen.
  • Wij vragen met aandrang om als werkgever goede afspraken met de seizoenarbeiders te maken met betrekking tot het winkelen. Er wordt door de Nationale Veiligheidsraad verboden om met meerdere personen tegelijkertijd te gaan winkelen. De naleving met betrekking tot het dragen van een mondmaskers moet nageleefd worden wanneer de seizoenarbeider zich op drukke plaatsen begeeft, dus ook tijdens het winkelen.
  • Vanuit het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf werd op 7 juli twee cao’s afgesproken die algemeen bindend zijn verklaard en gaan over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (met o.a. temperatuurmeting) en de vaststelling van de preventiechecklisten.

Bijkomende nuttige informatiebronnen

Gepubliceerd opdonderdag 6 aug 2020 om 12:19