Droogte 2020 erkend als ramp

In het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2021 is het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021 verschenen. Hierin wordt de ernstige droogte die heeft plaatsgevonden van 15 maart tot 15 september 2020 als een ramp beschouwd. Het erkend gebied omvat 261 steden en gemeenten. Langemark-Poelkapelle is opgenomen in de geografische uitgestrektheid van deze ramp.

Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor landbouwers met teeltschade. De tegemoetkoming is mogelijk voor landbouwers die minstens 25% van hun teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering.

Tegemoetkoming

Landbouwers die meer dan 50% van het teeltareaal verzekerd hebben, kunnen maximum 80% vergoeding krijgen voor de niet-verzekerde teelten. Voor wie minder dan 50% verzekerd heeft, bedraagt de vergoeding 40%.

Niet alle schade die landbouwers hebben geleden, kan vergoed worden, maar dit helpt veel landbouwers toch vooruit.

De aanvragen worden door de schadelijders zelf ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de landbouwer er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien je als schadelijder toch verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via de website van het Rampenfonds. Deze ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

De gemeente kan je in principe niet bijstaan bij het indienen van je dossier, alles gaat rechtstreeks via het Vlaams Rampenfonds. Maar moesten er onduidelijkheden zijn, kan je natuurlijk steeds contact opnemen met de Dienst Landbouw via landbouw@langemark-poelkapelle.be of op 057490915.

Bijkomende inlichtingen zijn ook verkrijgbaar bij het Vlaams Rampenfonds via het nummer 02.553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be.

Denk eraan dat de uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot tegemoetkoming is vastgelegd op 31 oktober 2021.

Klik hier voor meer info.

Gepubliceerd opdonderdag 15 jul 2021 om 10:30