Belasting op inname van het openbaar domein door frituurkramen

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd voor het innemen van een standplaats op het openbaar domein door frituurkramen met een doorlopende vergunning.

Procedure

De belasting wordt contant betaald voor 30 juni van het aanslagjaar, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij niet betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaarschrift indienen tegen deze belasting bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Bedrag

De belasting bedraagt 1.500,00 EUR per jaar, per frituurkraam.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de uitbater.