Verkiezingen 09/06: Volmachten en verontschuldigingen

Als je op de dag van de verkiezingen niet kan gaan stemmen, dan heb je 2 opties:

  1. Je geeft de reden van verontschuldiging (met bewijsstukken)
  2. Je geeft een volmacht

Verontschuldigingen

Als je op de dag van de verkiezingen niet kan gaan stemmen en je wenst geen volmacht te geven dan bezorg je je oproepingsbrief en bewijsstukken (doktersbriefje, attest werkgever, attest onderwijsinstelling, bewijs zelfstandige activiteit, bewijs verblijf in het buitenland, …) vooraf aan de dienst burgerzaken of laat dit op de verkiezingsdag bezorgen aan de voorzitter van het stembureau. De vrederechter oordeelt over de aanvaardbaarheid van de voorgelegde stukken.

Verduidelijking in volgend filmpje.

Volmachten

Kan je op de dag van de verkiezingen niet stemmen, dan kan je een andere kiezer machtigen om in jouw plaats te gaan stemmen. In tegenstelling tot de vorige verkiezingen moet er geen attest meer bij de volmacht gevoegd worden, maar wordt er op het officieel volmachtformulier zelf geattesteerd. Enkel een volledig en correct ingevuld volmachtformulier wordt aanvaard. Een formulier zonder bevestiging maar met attesten wordt niet aanvaard. Je kan ook enkel volmacht geven omwille van bepaalde redenen.

Hoe een volmacht geven?

1. Jij (de volmachtgever) vult het officiële volmachtformulier in en ondertekent het. Op dit formulier geef je aan wat de reden van verhindering is. Het juiste volmachtformulier en de verklaring op eer vind je op de verkiezingswebsite (= verkiezingen.fgov.be).

2. Je moet het volmachtformulier ook laten ondertekenen door de persoon die verklaart dat je niet naar het stembureau kan komen.
In deze gevallen kan dit tot de dag van de verkiezingen en zonder tussenkomst dienst burgerzaken:
- bij ziekte: door een arts
- als je moet werken: door je werkgever  
- wegens schoolactiviteit: door de onderwijsinstelling  
- bij toestand van vrijheidsbeneming: door de directie van de inrichting  
- omwille van je geloofsovertuiging: door de religieuze overheid  

In volgende twee gevallen moet dit vooraf gebeuren want wettelijk niet meer toegelaten op de dag van de verkiezingen. Hierbij is ook tussenkomst van dienst burgerzaken vereist (maak dus tijdig een afspraak hiervoor bij dienst burgerzaken!):
- bij zelfstandige activiteit: ondertekening door de burgemeester of dienst burgerzaken op basis van voorlegging ondernemingsnummer en ondertekende verklaring op eer. 
- bij vakantie in het buitenland: ondertekening door de burgemeester of dienst burgerzaken op basis van voorgelegde reisdocumenten of de ondertekende verklaring op eer (wanneer je geen bewijzen kan voorleggen).
Voor deze 2 redenen moeten de bewijsstukken ook bewaard blijven in de dienst burgerzaken.

3. Als laatste ondertekent ook de volmachtkrijger het formulier. Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen. De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Op het volmachtformulier staan dus steeds 3 handtekeningen!

Bekijk volgend filmpje.

Wat moet je doen als volmachtkrijger?

De volmachtkrijger zal eerst in zijn eigen bureau moeten stemmen en zijn oproepingsbrief laten afstempelen om vervolgens in het bureau van de volmachtgever te gaan stemmen.

Wat neem je mee naar het stembureau van de volmachtgever?
- Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier.
- Jouw afgestempelde oproepingsbrief.
- De oproepingsbrief van de volmachtgever. 
- Jouw identiteitskaart.

Meer info

Wie kan volmacht geven aan wie? 

  • Een Belgische kiezer (18-jaar of ouder) kan een volmacht geven aan een andere Belgische kiezer (18-jaar of ouder) uit zijn kieskring.
  • Een minderjarige kiezer kan een volmacht geven aan een andere Belgische kiezer of een EU-kiezer uit de kieskring.
  • Een EU-burger kan een volmacht geven aan een andere Belgische kiezer of een EU-kiezer uit de kieskring.

We onderscheiden volgende volmachtformulieren: