Reglement registratie van en belasting op de leegstaande woningen en gebouwen

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op de woningen en gebouwen die zijn opgenomen zijn in het leegstandsregister.

Voorwaarden

De definities van woningen, gebouwen, leegstaande woning, leegstaand gebouw en leegstandsregister zijn omschreven in artikel 1.

§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd op het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende 6 opeenvolgende maanden opgenomen is in het leegstandsregister.

§3. Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd bij het verstrijken van elke opeenvolgende periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de termijn beschreven in paragraaf 2.

Kostprijs

§1. Indien het gebouw of de woning gedurende 6 opeenvolgende maanden in het leegstandsregister staat, bedraagt de belasting:

 • €1500 voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning
 • €1000 voor een leegstaand appartement of leegstaande studio
 • €750 voor een leegstaande kamer of studentenkamer

§2. De belasting wordt vermeerderd met volgend tarief per bijkomende termijn van twaalf maanden die de woning of het gebouw in het register staat, te rekenen vanaf de termijn beschreven in §1:

 • €1000 voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning
 • €650 voor een leegstaand appartement of leegstaande studio
 • €500 voor een leegstaande kamer of studentenkamer

De maximale belasting bedraagt:

 • €4500 voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning
 • €2950 voor een leegstaand appartement of leegstaande studio
 • €2250 voor een leegstaande kamer of studentenkamer

§3. Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat bovenstaande termijnen zijn verstreken.

§4. Bij overdracht van het zakelijk recht wordt de belasting herberekend. De datum van de notariële akte geldt als referentiedatum om de heffingsdatum en het bedrag van de heffing te berekenen.

Dit geldt niet:

 • Indien de nieuwe zakelijk gerechtigde een rechtspersoon betreft waarin de vorige zakelijk gerechtigde rechtstreeks of onrechtstreeks participeert;
 • Voor de overdracht die het gevolg is van een fusie, splitsing of andere overgang ten algemene titel.

Uitzonderingen

Vrijstellingen: zie artikel 10.

Voor wie

§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde over het leegstaande gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting verschuldigd wordt.

§2. Indien er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn zij allen hoofdelijk gehouden tot betaling van de totale belastingschuld.

§3. In geval van overdracht van het zakelijk recht stelt de instrumenterende ambtenaar de verkrijger van het zakelijk recht er voorafgaandelijk van in kennis dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister.