Retributie op de meldingen, inlichtingen, vergunningen en attesten uit de domeinen "Omgeving"

Voor de aanslagjaren 1 februari 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op meldingen, inlichtingen, vergunningen en attesten uit de domeinen 'Omgeving'.

Procedure

De retributie is verschuldigd op het ogenblik van het indienen van de aanvraag of de melding en is niet gekoppeld aan het al dan niet verkrijgen van de vergunning of aktename van de melding.

De betaling gebeurt na toezending van de factuur door het gemeentebestuur.

Kostprijs

Exploitatie van inrichtingen

§1. De retributie voor de exploitatie van inrichtingen bedraagt:

 1. 500 euro voor aanvragen van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten waarvoor de gewone vergunningsprocedure van toepassing is
 2. 500 euro voor mededelingen met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur
 3. 150 euro voor aanvragen van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten waarvoor de vereenvoudigde procedure van toepassing is
 4. 150 euro voor aanvragen voor het bijstellen of afwijken van de milieuvoorwaarden
 5. 150 euro voor het heropstarten van de procedure na een vergunning op proef
 6. 30 euro voor de melding van de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 7. 30 euro voor de melding van de overdracht van een vergunning van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

§2. De retributie bedraagt:

 1. 30 euro voor aanvragen met betrekking tot bodemsaneringsprojecten
 2. 30 euro voor aanvragen met betrekking tot milieueffectrapportage
 3. 30 euro voor aanvragen met betrekking tot de opslag van springstoffen of feestvuurwerk
 4. 30 euro voor aanvragen m.b.t. ioniserende stralen
Stedenbouwkundige handelingen

§1. De retributie voor stedenbouwkundige handelingen bedraagt:
 1. 50 euro per woongelegenheid voor aanvragen van een omgevingsvergunning waarbij een architect betrokken is
 2. 50 euro voor aanvragen zonder woongelegenheden waar een architect of landmeter bij betrokken is
 3. 30 euro voor aanvragen van een omgevingsvergunning waarbij geen architect of landmeter betrokken is
 4. 30 euro voor de melding van een stedenbouwkundige handeling

Verkavelingen

 1. 50 euro per kavel voor aanvragen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
 2. 50 euro per betrokken kavel voor aanvragen voor het bijstellen van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of verkavelingsvergunningen
 3. 30 euro per kavel voor de melding van afstand van een verkaveling.

Kleinhandelsactiviteiten

De retributie voor kleinhandelsactiviteiten bedraagt 150 euro.

Vegetatiewijzigingen

De retributie voor vegetatiewijzigingen bedraagt 30 euro.

 
Attesten en inlichtingen
 
De retributie bedraagt:
 1. 500 euro voor aanvragen voor een planologisch attest
 2. 150 euro voor aanvragen voor het verstrekken van milieugegevens over het exploitatieadres en de omgeving ervan
 3. 50 euro/woning voor aanvragen voor een stedenbouwkundig attest
 4. 50 euro/woning voor aanvragen van een declaratief attest van woonrecht
 5. 30 euro/perceel voor aanvragen van een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister ter voorbereiding van een transactie van een onroerend goed
 6. 25 euro voor aanvragen tot planafdruk van originelen groter dan A3. Indien de kostprijs meer bedraagt, wordt de kostprijs aangerekend.
 
Openbaar onderzoek en bekendmaking

Wanneer voor de meldingen, attesten of vergunningen in de artikelen 3 t.e.m. 5 een openbaar onderzoek of bijzondere bekendmaking nodig is, bedraagt de retributie:
 1. voor het organiseren van het openbaar onderzoek: 25 EUR
 2. per beveiligde zending: 10 EUR
 3. voor de bekendmaking van het openbaar onderzoek in 1 dag- of weekblad met regionaal karakter: de effectieve kost aangerekend aan het gemeentebestuur
 4. voor de bekendmaking van de beslissing in 1 dag- of weekblad met regionaal karakter: de effectieve kost aangerekend aan het gemeentebestuur
 5. voor de organisatie van een infovergadering: 200 EUR
 6. voor een publicatie in het Belgisch Staatsblad: de effectieve kost aangerekend aan het gemeentebestuur

Uitzonderingen

§1. Overheden, de intercommunales, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen en de nutsmaatschappijen zijn vrijgesteld van deze retributie.

§2. De retributie is niet verschuldigd voor de melding van:

 • opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten (reserve aan koelmiddel in een opslagtank waarvan de afnameleiding afgesloten is van het koelcircuit, is wel ingedeeld), met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3.000 l (rubriek 17.1.2.2.1° van de indelingslijst) horend bij de woonfunctie van een onroerend goed, dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt
 • opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (rubriek 6.4.1° van de indelingslijst - stookolietank) indien de inrichting behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt

Voor wie

Deze retributie is verschuldigd door de aanvrager.