Retributie voor werken uitgevoerd door de gemeentelijke Technische Dienst

Voor de periode van 01/01/2023 tot en met 31/12/2025 wordt een retributie geheven voor werken uitgevoerd door de gemeentelijke technische dienst:

  1. ten behoeve en in het voordeel van privé-personen, privé-organisaties en bedrijven. De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
  2. voor het herstellen van schade, waaronder ook het opruimen van afval. De retributie is verschuldigd door de veroorzaker van de schade.

Prestaties

a. De prestaties van personeelsleden van de gemeentelijke technische dienst worden als volgt aangerekend:

  • Leidinggevend personeel: 42 € / uur
  • Uitvoerend personeel: 32 € / uur

b. Iedere begonnen schijf van 0,5 uur wordt aangerekend voor 0,5 uur.

c.  Er komt een toeslag op bovenstaande bedragen van 50% voor prestaties geleverd buiten de normale werkuren. Als normale werkuren wordt de periode beschouwd van 8.00u tot 17.00u op weekdagen.

Voertuigen

a. Het gebruik van voertuigen wordt als volgt aangerekend:

  • Vrachtwagen: 2 € / km
  • Bestelwagen: 1 € / km
  • Bandenkraan, minikraan of tractor: 45 € / uur

b. De bestuurder van het voertuig wordt verrekend aan de tarieven volgens artikel 2.

c. Iedere begonnen schijf van 0,5 uur of kilometer wordt aangerekend voor 0,5 uur of kilometer.

Materiaalkosten

a. Materiaalkosten worden aangerekend tegen de verwervingskost. Dit betekent de aankoopprijs (inclusief BTW die door de gemeente werd betaald) van het materiaal, vermeerderd met de eventuele kosten van personeel en voertuigen, die gemaakt werden om het materiaal in het bezit te krijgen en ter plaatse te brengen (verplaatsingskosten, overslagtijd, ...).

b. Wanneer de gemeente een beroep moet doen op een externe aannemer om de werken uit te voeren, worden de aangerekende kosten door de gemeente doorgerekend.

Specifieke werken

a. Voor werken aan voetpaden en opritten wordt, in afwijking van de artikelen 2 t.e.m. 4, een kostprijs gerekend van 78 EUR / m².

b. Voor het aanleggen of verwijderen van grachtinbuizingen wordt, in afwijking van de artikelen 2 t.e.m. 4 volgende kostprijs aangerekend:

Een forfait van 250 EUR vermeerderd met:

  • Aanleggen van een inbuizing: 225 EUR / lm
  • Verwijderen van een inbuizing: 110 EUR / lm

c. Voor werken uitgevoerd in het kader van het kortparkeerbeleid bij handelszaken (GR 14/11/2022) zijn  de kosten voor de aankoop van signalisatie ten laste van de aanvrager. In afwijking van artikel 2 en artikel 3 wordt volgende bepaald:
- prestaties personeelsleden: vrijstelling van het tarief dat werd vastgelegd in artikel 2
- gebruik van voertuigen: vrijstelling van het tarief dat werd vastgelegd in artikel 3

Afwijkingen

In afwijking van de artikelen 2 t.e.m. 5 zijn volgende werken vrijgesteld van deze retributie:

a. De eerste aanleg van een oprit van maximaal 4 m breed in betonklinkers, tussen de rooilijn en de openbare weg, voor zover dit een openbaar karakter heeft.

b. De aanleg van bermen in gewapend gazon.

c. Herstellingen in betonklinkers of gewapend gazon.

Openbare diensten, instellingen van openbaar nut en/of daarmee gelijkgestelde instellingen worden vrijgesteld van deze retributie.

Herzieningen

De tarieven kunnen jaarlijks herzien worden door het college van burgemeester en schepenen. Bij deze herziening wordt o.a. rekening gehouden met de evolutie van de loonkosten en de exploitatiekosten van de voertuigen.

Procedure

a. De werken worden uitgevoerd na goedkeuring van het bestek door de aanvrager. Dit bestek bevat een beschrijving van de werken en een raming van de kosten.

b. De werken worden, na uitvoering, gefactureerd door de gemeente op basis van de werkelijke prestaties en op basis van de tarieven die van toepassing waren op het moment van goedkeuring van de offerte.

Termijn

a. Als de veroorzaker van de schade gekend is, kan het college de veroorzaker aanmanen om de schade binnen een bepaalde termijn te herstellen. Als de veroorzaker niet gekend is of de schade niet binnen de vooropgestelde termijn hersteld heeft, worden de werken ambtshalve uitgevoerd door de technische dienst.

b. De werken worden na uitvoering gefactureerd door de gemeente op basis van de werkelijke prestaties en op basis van de tarieven die van toepassing waren op het moment van uitvoering van de werken.

Inwerkingtreding

Dit retributiereglement voor werken uitgevoerd door de gemeentelijke technische dienst treedt in werking op 01/01/2023 tot 31/12/2025 en vervangt het reglement dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 16/12/2019.