Retributie voor werken uitgevoerd door de gemeentelijke Technische Dienst

Voor het aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een retributie geheven voor werken uitgevoerd door de gemeentelijke Technische Dienst.

Procedure

a. De werken worden uitgevoerd na goedkeuring van het bestek door de aanvrager. Dit bestek bevat een beschrijving van de werken en een raming van de kosten.

b. De werken worden, na uitvoering, gefactureerd door de gemeente op basis van de werkelijke prestaties en op basis van de tarieven die golden op het moment van de goedkeuring van de offerte.

c. Als de veroorzaker van de schade gekend is, kan het college de veroorzaker aanmanen om de schade binnen een bepaalde termijn te herstellen.Als de veroorzaker niet gekend is of de schade niet binnen de vooropgestelde termijn hersteld heeft, worden de werken ambtshalve uitgevoerd door de technische dienst.

d. De werken worden na uitvoering gefactureerd door de gemeente op basis van de werkelijke prestaties en op basis van de tarieven die golden op het moment van de uitvoering van de werken.

 

Kostprijs

Personeelskosten

a. De prestaties van personeelsleden van de Technische dienst worden als volgt aangerekend:

  • Leidinggevend personeel: 32,00 € / uur
  • Uitvoerend personeel: 25,00 € / uur

b. Iedere begonnen schijf van 0,5 uur wordt aangerekend voor 0,5 uur.

c.  Er komt een toeslag op bovenstaande bedragen van 50% voor prestaties geleverd buiten de normale werkuren. Als normale werkuren wordt de periode beschouwd van 8.00u tot 17.00u op weekdagen.

 
Kosten voertuigen

a. Het gebruik van voertuigen wordt als volgt aangerekend:

  • Vrachtwagen: 1,00 € / km
  • Bestelwagen: 0,50 € / km
  • Bandenkraan, minikraan of tractor: 40,00 € / uur

b. De bestuurder van het voertuig wordt verrekend aan de tarieven volgens artikel 2.

c. Iedere begonnen schijf van 0,5 uur of kilometer wordt aangerekend voor 0,5 uur of kilometer.

 
Materiaalkosten

a. Materiaalkosten worden aangerekend tegen de verwervingskost. Dit betekent de aankoopprijs (inclusief de BTW door de gemeente betaald) van het materiaal, vermeerderd met de eventuele kosten van personeel en voertuigen, die gemaakt werden om het materiaal in het bezit te krijgen en ter plaatse te brengen (verplaatsingskosten, overslagtijd, ...).

b. Wanneer de gemeente een beroep moet doen op een externe aannemer om de werken uit te voeren, worden de aangerekende kosten door de gemeente doorgerekend.

 
Specifieke werken

a. Voor werken aan voetpaden en opritten wordt, in afwijking van de artikelen 2 t.e.m. 4, een kostprijs gerekend van 60 EUR / m².

b. Voor het aanleggen of verwijderen van grachtinbuizingen wordt, in afwijking van de artikelen 2 t.e.m. 4 volgende kostprijs aangerekend:

Een forfait van 250 EUR vermeerderd met:

  • Aanleggen van een inbuizing : 172 EUR / lm
  • Verwijderen van een inbuizing : 90 EUR / lm

Voor wie

  • Ten behoeve en in het voordeel van privé-personen, privé-organisaties en bedrijven. De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
  • voor het herstellen van schade, waaronder ook het opruimen van afval. De retributie is verschuldigd door de veroorzaker van de schade.