Subsidiereglement straat-, buurt- en dorpsfeesten

Wat

Wie een initiatief ontplooit in een straat, buurt, wijk of dorp binnen grondgebied Langemark-Poelkapelle met het oog op het bevorderen van de sociale contacten binnen een bepaald gebied komt in aanmerking voor een subsidie van het lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle. Onder straat-, buurt-of dorpsfeest verstaan we bijvoorbeeld Kerstfeest, Sint-Maartensfeest, nieuwjaarsreceptie, straatbarbecue, …

Straatfeest?
Dat is een activiteit voor alle bewoners van de volledige straat of een duidelijk afgebakend deel ervan. Vraag je subsidie aan met minimaal 2 personen die ouder zijn dan 18 jaar en die elk op een ander adres wonen. Het minimaal aantal bezoekers bedraagt 20 personen.

Buurtfeest?
Dat is een activiteit voor alle bewoners van minstens twee volledige straten, met een extra feestelijk karakter door extra animatie of een speciaal programma. Vraag je subsidie met minimaal 3 personen die ouder zijn dan 18 jaar en die elk op een ander adres wonen. Het minimaal aantal bezoekers bedraagt 80 personen.

Dorpsfeest?
Dat is een activiteit voor alle bewoners gemeente Langemark-Poelkapelle, met een extra feestelijk karakter door extra animatie of een speciaal programma. Vraag je subsidie met minimaal 5 personen, die ouder zijn dan 18 jaar en die elk op een ander adres wonen. Het minimaal aantal bezoekers bedraagt 200 personen.

Wie een initiatief ontplooit in een straat, buurt, wijk of dorp binnen grondgebied Langemark-Poelkapelle met het oog op het bevorderen van de sociale contacten binnen een bepaald gebied komt in aanmerking voor een subsidie van het lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle. Onder straat-, buurt-of dorpsfeest verstaan we bijvoorbeeld Kerstfeest, Sint-Maartensfeest, nieuwjaarsreceptie, straatbarbecue, …

Voorwaarden

 • De initiatiefnemer(s) wonen in Langemark-Poelkapelle.
 • Het evenement gaat door op het grondgebied van Langemark-Poelkapelle.
 • Het evenement richt zich tot alle inwoners uit de straat, buurt, wijk, dorp… afhankelijk van het soort aanvraag. Zie wat hierboven.
 • Het evenement is geen organisatie van de gemeente Langemark-Poelkapelle of een professionele organisatie.
 • Het evenement of organisatie mag op geen enkele manier subsidies ontvangen van de gemeente met uitzondering van de kermiscomités.
 • Het evenement is geen privé-feest, schoolfeest, geen feest met een politiek, religieus, filosofisch of zuiver commercieel karakter.
 • Een dorpsfeest is een nieuw initiatief of een nieuw onderdeel van een bestaand programma. Voor alle inwoners van het dorp moet er één moment zijn waarop ze uitgenodigd worden en kunnen genieten van een gratis traktaat.
 • Een aanvraag kan éénmaal per jaar worden toegekend per organisatie en per straat-buurt of dorpsfeest.
 • Je gebruikt het logo van gemeente Langemark-Poelkapelle op jullie promotiemateriaal.
 • Een uitnodiging wordt bezorgd aan Team Ontspannen. Een controlebezoek tijdens het evenement is mogelijk.

Procedure

Wie?

De organisator van het evenement dient de aanvraag in. Afhankelijk van het soort feest (straat-, buurt- of dorp-) mag het desbetreffende minimaal aantal personen niet onder éénzelfde dak wonen.

Wanneer?

 • Een straatfeest dien je minimum 2 weken op voorhand in
 • Een buurtfeest dien je minimum 4 weken op voorhand in
 • Een dorpsfeest dien je minimum 8 weken voor het evenement/activiteit in

Kostprijs

Het subsidiebedrag wordt opgedeeld in 3 categorieën.

 • Een straatfeest: € 150
 • Buurt- of wijkfeest: € 400
 • Dorpsfeest: € 1.500

De subsidie is bedoeld om de basisorganisatiekosten te helpen dragen zoals affiches, versieringen, huur materiaal, tent, animatie, …  Lokaal aankopen wordt extra aangemoedigd.

Afhandeling

Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen de 10 dagen over de aanvaarding van uw aanvraag, op advies van Team Ontspannen. De aanvragers worden via mail of per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Uitbetaling

Voor de uitbetaling dienen de organisatoren binnen de 3 maanden na de activiteit volgende te bezorgen bij het lokaal bestuur:

 • Financiële bewijsstukken zoals kassabonnen, facturen, ...
 • De nodige documenten tot staving van de activiteit zoals uitnodiging, affiche, foto’s, …

Na gunstige controle wordt de subsidie uitbetaald en dit uiterlijk na 30 dagen. Deze bedraagt 75% van de kosten die werden gemaakt met als maximum het subsidiebedrag van het desbetreffende type feest.

Beschikbare kredieten

De toekenning van de bedragen is afhankelijk van de beschikbare kredieten in het meerjarenplan van het lokaal bestuur.