Administratieve kosten van verblijfsaanvragen

Er moet betaald worden voor heel wat verblijfsaanvragen.

  • De retributie dekt de administratieve kosten van de behandeling van een aanvraag voor een visum D (lang verblijf) of van een verblijfsaanvraag (verblijf van meer dan 3 maanden). Sommige aanvragers zijn echter van deze retributie vrijgesteld wegens hun leeftijd of wegens het doel van hun aanvraag.
  • De retributie is per persoon en per aanvraag. Als een aanvraag meer dan één persoon betreft, betaalt elke niet-vrijgestelde aanvrager een retributie. Als een niet-vrijgestelde aanvrager verscheidene aanvragen indient, betaalt hij een retributie voor elke aanvraag.
  • Het bedrag van de retributie hangt af van het doel van de aanvraag.
  • Het bewijs van de volledige betaling van de retributie moet worden voorgelegd bij de indiening van de aanvraag. Als dat bewijs niet wordt voorgelegd, is de visumaanvraag of de verblijfsaanvraag niet-ontvankelijk.
  • De retributie wordt niet terugbetaald als de aanvraag wordt geweigerd. Er kan wel terugbetaling aan de Dienst Vreemdelingenzaken worden gevraagd van een retributie die per vergissing is betaald.

In de bijlage 'Administratieve kost verblijfsaanvragen' vind je alle gegevens en de toepasselijke retributiebedragen. 

Procedure

Hoe betalen?

De retributie moet worden betaald in € (euro) op de rekening van de FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel.
IBAN: BE57 6792 0060 9235
BIC: PCHQBEBB
Bank: BPOST NV, Muntcentrum (zonder nummer), 1000 Brussel.

De mededeling van de overschrijving moet de naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit van de aanvrager bevatten, volgens deze structuur: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ. Voorbeeld: FISCH Elena Marokko 28021981   

De (bank)kosten

Het gestorte bedrag moet het bedrag van de retributie en de eventuele bankkosten dekken. Alvorens dus de retributie te betalen, moet je informeren naar de bankkosten bij de instelling die de betaling zal uitvoeren. De Dienst Vreemdelingenzaken zal controleren of het bedrag dat op zijn rekening is gestort de volledige bijdrage dekt.

Wanneer en waar het bewijs van de betaling van de bijdrage leveren?

  • Je moet een geldig bewijs leveren van de volledige betaling van de retributie op het ogenblik dat je jouw aanvraag voor een visum D (Belgische diplomatieke of consulaire post) of jouw  verblijfsaanvraag (gemeentebestuur van je verblijfplaats) indient.
  • Voorbeeld: Als je een overschrijving hebt uitgevoerd, breng dan een rekeninguittreksel of een overschrijving met de stempel van de post mee.
  • Als je dit bewijs niet levert, is je aanvraag niet-ontvankelijk en wordt ze niet behandeld. De post of het gemeentebestuur deelt je dit mee en geeft je een bijlage 42. Je kunt later natuurlijk terugkomen en jouw aanvraag opnieuw indienen.
  • Als je een geldig bewijs van de betaling levert, maar het gestorte bedrag is onvoldoende, deelt de post of het gemeentebestuur je dit mee en geeft je een bijlage 43. Je hebt vervolgens een termijn van 30 dagen om het nog verschuldigde saldo te betalen en het bewijs van de betaling te leveren. Als je het bewijs van de betaling van het saldo binnen deze termijn niet levert, is jouw  aanvraag niet-ontvankelijk en wordt ze niet behandeld. De post of het gemeentebestuur deelt je dit mee en geeft je een bijlage 42. Het reeds betaalde bedrag wordt niet terugbetaald.

Wanneer en waar de terugbetaling van de bijdrage aanvragen?

De retributie wordt niet terugbetaald als de aanvraag wordt geweigerd of als je het nog verschuldigde saldo niet heeft betaald binnen de termijn van 30 dagen (bijlage 43).
Je kunt wel de terugbetaling van een per vergissing betaalde retributie aanvragen. In dat geval moet je een «aanvraag voor terugbetaling van de bijdrage» leesbaar invullen, in hoofdletters, en opsturen naar terugbetaling@ibz.fgov.be. Geen enkel ander document en geen enkel ander bericht naar een ander adres wordt in aanmerking genomen.

Je moet het bewijs van de per vergissing uitgevoerde betaling(en) bijvoegen.
Als jouw aanvraag voor terugbetaling gerechtvaardigd is, start de Dienst Vreemdelingenzaken de procedure voor de terugbetaling. Reken op 6 tot 8 weken om de terugbetaling te ontvangen.