Attest van verkoopbaarheid

Een verkavelingsakte kan slechts verleden worden nadat een attest van het college van burgemeester en schepenen werd bekomen, het zogenaamde 'attest van verkoopbaarheid'. Zonder dit attest kunnen geen loten van een verkaveling verkocht worden.

Voorwaarden

Het attest van verkoopbaarheid kan slechts afgeleverd worden wanneer blijkt dat voor de volledige verkaveling of voor de betrokken verkavelingsfase, het geheel van de lasten uitgevoerd is of gewaarborgd is door:

  • De storting van een afdoende financiële waarborg.
  • Een door een bankinstelling op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële waarborg.

Regelgeving

Artikel 4.2.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening