Belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken

Op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten met handelskarakter wordt een belasting gevestigd met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Procedure

De belastingplichtige is gehouden ten laatste veertien dagen na de verspreiding aangifte te doen bij het gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag.

Ingeval van periodieke verspreidingen kan een aangifte binnen de veertien dagen na de eerste verspreiding ook gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslagjaar.

Bij gebrek aan een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt. Ingeval het aantal verspreide exemplaren niet binnen de voorziene periode wordt meegedeeld, wordt het aantal verspreide exemplaren gelijkgesteld aan het totaal aantal brievenbussen te Langemark-Poelkapelle. Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Bedrag

De belasting wordt vastgesteld op 0,02 EUR per verspreid exemplaar en met een minimale aanslag van 25,00 EUR per verspreiding.

Het bedrag van de belasting wordt bekomen door het tarief te vermenigvuldigen door het aantal brievenbussen waarover het drukwerk bedeeld wordt. Het aantal brievenbussen wordt elk aanslagjaar in het eerste kwartaal door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld.

Uitzonderingen

Er is een vrijstelling van belasting :
  1. voor drukwerken kleiner dan of gelijk aan A4;
  2. wanneer de opdracht tot drukken of produceren uitgaat van politieke partijen die een lijst indienden voor de Europese, de federale, de gewestelijke, de provinciale of de gemeentelijke verkiezingen, of van kandidaten die op een dergelijke lijst voorkomen, en dit voor zover de drukwerken of gelijkgestelde producten verspreid worden in de periode tussen de in de betreffende kieswetgeving vastgestelde datum van terhandstelling van de voordrachten van de kandidaten en de dag van de verkiezing;
  3. wanneer de verspreide drukwerken of gelijkgestelde producten hoofdzakelijk verband houden met een gemeentelijke volksraadpleging, en dit voor zover de drukwerken of producten verspreid worden in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 310 van het decreet over het lokaal bestuur en de beslissing van de gemeenteraad om op een dergelijk verzoek niet in te gaan, of in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 310 van het decreet over het lokaal bestuur en de dag van de volksraadpleging of in de periode tussen de beslissing van de gemeenteraad op eigen initiatief en de dag van de volksraadpleging;
  4. voor drukwerken en gelijkgestelde producten van culturele, sociale en sportieve aard waaruit de uitgever zelf geen commercieel voordeel kan halen;
  5. voor drukwerken van andere overheden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
  6. voor drukwerken die verspreid worden door handelaars die hinder ondervinden door openbare werken. De handelaar is hierdoor niet of beperkt bereikbaar. De vrijstelling kan enkel toegekend worden voor de periode dat er hinder veroorzaakt wordt door de werken. De vrijstelling moet aangevraagd worden bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door diegene onder wiens handelsnaam, logo of embleem, de reclame wordt gevoerd.