Belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken

Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting gevestigd op de voor de bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken en daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente Langemark-Poelkapelle.

Het belastingreglement werd gewijzigd in de gemeenteraad van 6 september 2021. Dit belastingreglement treedt in werking op 1 oktober 2021. Het belastingreglement d.d. 16 december 2019 inzake de belasting op verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken, blijft van toepassing voor de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór 1 oktober 2021, maar wordt opgeheven voor de belastbare feiten die zich voordoen vanaf 1 oktober 2021.

Procedure

De belastingplichtige is gehouden ten laatste veertien dagen na de verspreiding aangifte te doen bij het gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag.

Ingeval van periodieke verspreidingen kan een aangifte binnen de veertien dagen na de eerste verspreiding ook gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslagjaar.

Bij gebrek aan een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige van ambtswege worden belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt. Ingeval het aantal verspreide exemplaren niet binnen de voorziene periode wordt meegedeeld, wordt het aantal verspreide exemplaren gelijkgesteld aan het totaal aantal
brievenbussen te Langemark-Poelkapelle, zoals jaarlijks vastgesteld overeenkomstig artikel 5 van dit belastingreglement. Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met volgende belastingverhogingen:

  • eerste overtreding: 20% verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting;
  • tweede overtreding: 50% verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting;
  • vanaf de derde overtreding: 100% verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting.

Voor de toepassing van het percentage van de belastingverhoging worden de vorige overtredingen gedurende de laatste 5 jaar in aanmerking genomen. Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.

Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld op 0,02 EUR per verspreid exemplaar en met een minimale aanslag van 25,00 EUR per verspreiding.
Het bedrag van de belasting wordt bekomen door het tarief te vermenigvuldigen door het aantal brievenbussen waarover het drukwerk (of daarmee gelijkgestelde product) bedeeld wordt. Het aantal brievenbussen wordt elk aanslagjaar in het eerste kwartaal door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld.

Uitzonderingen

Er is een vrijstelling van belasting :

  1. voor drukwerken kleiner dan of gelijk aan A4;
  2. wanneer de opdracht tot drukken of produceren uitgaat van politieke partijen die een lijst indienden voor de Europese, de federale, de gewestelijke, de provinciale of de gemeentelijke verkiezingen, of van kandidaten die op een dergelijke lijst voorkomen, en dit voor zover de drukwerken of gelijkgestelde producten verspreid worden in de periode tussen de in de betreffende kieswetgeving vastgestelde datum van terhandstelling van de voordrachten van de kandidaten en de dag van de verkiezing;
  3. wanneer de verspreide drukwerken of gelijkgestelde producten hoofdzakelijk verband houden met een gemeentelijke volksraadpleging, en dit voor zover de drukwerken of producten verspreid worden in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 310 van het decreet over het lokaal bestuur en de beslissing van de gemeenteraad om op een dergelijk verzoek niet in te gaan, of in de periode tussen de indiening van het verzoek bedoeld in art. 310 van het decreet over het lokaal bestuur en de dag van de volksraadpleging of in de periode tussen de beslissing van de gemeenteraad op eigen initiatief en de dag van de volksraadpleging;
  4. voor drukwerken en gelijkgestelde producten die, in het licht van hun belangeloos doel, worden verspreid door socioculturele verenigingen, sportverenigingen en jeugdverenigingen;
  5. voor drukwerken van andere overheden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;

Voor wie

De belasting is verschuldigd door diegene die als (verantwoordelijke) uitgever op het drukwerk of daarmee gelijkgestelde product staat vermeld.
Bij gebrek aan vermelding van de (verantwoordelijke) uitgever op het drukwerk of op het daarmee gelijkgestelde product, is de belasting verschuldigd door de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of gelijkgesteld product wordt verspreid. De fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of daarmee gelijkgestelde product wordt verspreid is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Indien een drukwerk of gelijkgesteld product betrekking heeft op meerdere fysieke of rechtspersonen onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem het drukwerk of daarmee gelijkgestelde product wordt verspreid, is elk van deze fysieke of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk tot betaling van de belasting in zijn geheel.