Europees rijbewijs

In de zomervakantie is het gemeentehuis enkel in de voormiddag geopend.
Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus kan je hiervoor zonder afspraak langskomen op maandagvoormiddag, woensdagvoormiddag, donderdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag, telkens tussen 9 en 12 uur.

Wil je op dinsdagvoormiddag langskomen, dan maak je vóór je langskomt een afspraak.

Maak een afspraak voor het aanvragen van je rijbewijs

Maak een afspraak voor het afhalen van je rijbewijs

Corona - maatregelen voor het rijbewijs en de vakbekwaamheid

Bij Koninklijk Besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs, naar aanleiding van de COVID-19-crisis, worden volgende documenten, die hun geldigheid verliezen na 15 maart 2020, verlengd t/m 30 september 2020:

 • het Belgisch rijbewijs
 • het Belgisch voorlopig rijbewijs
 • de rijgeschiktheidsattesten
 • de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën
 • de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken

De verlenging van de geldigheid van deze documenten geldt uitsluitend in België.

De volgende maatregelen zijn van toepassing in België

 • De op het rijbewijs voor groep C en/of groep D vermelde code 95 die na 15 maart 2020 en vóór 30 september 2020 verstrijkt, wordt verlengd tot en met 30 september 2020.
 • De geldigheidsduur van groep 2 (categorieën C, C1, C+E, C1+E en D, D1, D+E en D1+E) en de niet-permanente categorieën van groep 1 (inclusief bezoldigd vervoer) die na 15 maart en vóór 30 september 2020 op het rijbewijs zijn vermeld, worden automatisch verlengd tot en met 30 september 2020.
 • Bestuurders die in het bezit zijn van een Europees rijbewijs, geldig voor een of meer catego-rieën, dat na 15 maart 2020 vervalt, worden tot en met 30 september 2020 vrijgesteld van het rijbewijs indien zij in het bezit zijn van dit rijbewijs.
 • Als de aanvraag voor een (voorlopig) rijbewijs vervalt in de periode van 16 maart 2020 t/m 30 september 2020, dan wordt de geldigheid van die aanvraag automatisch verlengd t/m 30 september 2020.
 • Rijbewijzen of voorlopige rijbewijzen die na 15 december 2019 werden opgemaakt en die nog niet zijn afgehaald, kunnen tot en met 30 september 2020 worden afgehaald, ook al zijn er in-tussen meer dan 3 maanden verstreken.

In de praktijk

 • De politie is op de hoogte van deze maatregelen. De (voorlopige) rijbewijzen blijven geldig en moeten niet door een nieuw document worden vervangen.
 • Als de geldigheid van het (voorlopig) rijbewijs, van een categorie met beperkte geldigheidsduur of van code 95 verstreken is vóór 16 maart (dus m.a.w. niet ná 15 maart), dan gelden deze tijdelijke maatregelen niet en moet de burger zich in regel stellen alvorens hij reglementair kan rijden.

Om rekening te houden met de periode waarin de opleiding en examens opgeschort waren, worden de wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens verlengd tot 31 december '20.  

Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort. Het Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart en is tien jaar geldig.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. 

Voorwaarden

Je bent geslaagd voor het theoretisch en praktisch gedeelte van de rijopleiding.

Procedure

 • Meld je aan bij de dienst burgerzaken van je woonplaats.
 • Na twee à drie werkdagen kun je je rijbewijs afhalen bij de dienst burgerzaken

 

Wat meebrengen

 • identiteitskaart.
 • voorlopig of huidig rijbewijs.
 • document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • eventueel recente pasfoto (de foto op je eID zit in de centrale database en wordt overgenomen op het rijbewijs, je kan ook een nieuwe foto aanbieden om in te scannen).
 • indien van toepassing: medisch attest groep 1 of groep 2
 • na verlies/diefstal: attest politie. Let op! De geldigheid van het attest van verlies is beperkt in tijd. Vraag dus zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs aan. Het attest van verlies vervangt je rijbewijs ook niet.  Als je een voertuig bestuurt, moet je in het bezit zijn van het rijbewijs. 

Bij het afhalen (wachttijd: 2 à 3 werkdagen), breng je het volgende mee:

 • je identiteitskaart
 • je voorlopig of huidig rijbewijs of attest verlies/diefstal

Let op! Je hebt 3 maanden om je rijbewijs op te halen na aanvraag. Na deze 3 maanden wordt je rijbewijs vernietigd. Hierin volgen we de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. 

Bedrag

25 euro

Uitzondering: De omwisseling van het rijbewijs met een attest GROEP 1 is gratis indien je vorig rijbewijs ook al een beperkte geldigheid had.

Uitzonderingen

Een aangeboren letsel of een verminderde functionele vaardigheid door een ziekte of ongeval, kan iemand belemmeren om op een veilige manier een voertuig te besturen. Bij een verminderde functionele vaardigheid moet je langsgaan bij je huisarts: hij/zal zal je doorverwijzen naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing (CARA).
Het CARA zal jouw rijgeschiktheid beoordelen en je eventueel een rijgeschiktheidsattest  overhandigen.
Op het attest van rijgeschiktheid kunnen beperkingen opgelegd worden. Deze beperkingen kunnen gelden voor de bestuurder zelf of voor aangepaste voertuigen. Meer info lees je hier.

Meer info

stap 1: Verlies of diefstal van rijbewijs

Belgische rijbewijs of nationaal EU rijbewijs:

 • Doe onmiddellijk aangifte bij de politie.
 • Je ontvangt een attest van verlies/diefstal van de politie.
 • Bij verlies of diefstal in het buitenland doe je ter plaatse aangifte, maar je moet ook aangifte doen bij een Belgische politiedienst.

Voor verlies of diefstal van een Niet EU-rijbewijs vraag je best aan je ambassade of consulaat wat je moet doen voor de aangifte. Zij laten weten of een aangifte bij de politie nodig is of niet.

stap 2: Het attest van verlies is maar beperkt geldig en vervangt je rijbewijs niet. Als je een voertuig bestuurt, moet je in het bezit zijn van een rijbewijs. Vraag zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs aan in de dienst Burgerzaken.