Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (of kortweg gecoro) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening is door de Vlaamse Overheid in het leven geroepen met als doel de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dat beleid. De commissie adviseert de gemeenteraad bij het opstellen van een ruimtelijk structuurplan, de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen en de opmaak stedenbouwkundige verordeningen.

Samenstelling

De gecoro is samengesteld uit deskundigen, vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen en afgevaardigden van de politieke fracties. Enkel de deskundigen en de vertegenwoordigers van de maatschappelijke geldingen zijn stemgerechtigd.

Het aantal leden van de gecoro is afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente. Minstens één vierde van de leden moet deskundige zijn. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger. Er wordt rekening gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

De gecoro van Langemark-Poelkapelle bestaat uit 8 stemgerechtigde leden met hun plaatsvervangers. De volledige ledenlijst voor de legislatuur 2019-2024 is hieronder te downloaden.

Regelgeving

  • Artikels 1.3.3 en 1.3.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening

  • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening