Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Het lokaal bestuur gaat voor leefbare, aangename dorpen. We proberen burgers te sensibiliseren over wat mag en niet mag.  Als voorkomen niet helpt, kan het gemeentebestuur een administratieve sanctie opleggen aan wie de regels niet respecteert.

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een sanctie die de gemeente kan opleggen voor inbreuken op het zonaal politiereglement. Het is een manier om bepaalde vormen van overlast snel en doeltreffend aan te pakken.  Het reglement op ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’ of het GAS-reglement zorgt zo mee voor een leuke en nette gemeente waar het voor iedereen aangenaam wonen is.

Wat zijn de meest voorkomende inbreuken? 

Zwerfvuil en sluikstorten 

 • Elke inwoner heeft graag een nette buurt.  Daarom zet het bestuur hard in op sluikstorten. De gemeente treedt op tegen elke vorm van vervuiling van het openbaar domein.  Het is verboden om het even welke afvalstoffen in openbare plaatsen te gooien of achter te laten.
 • De publieke vuilnisbakken in de gemeente dienen enkel voor het deponeren van zwerfvuil.  Je gooit geen troep op de openbare weg!
 • Huishoudelijk afval stop je in een daartoe bestemde afvalzak.  Wie dit afval deponeert in een publieke vuilnisbak of in een openbare plaats doet aan sluikstorten.
 • Naast een administratieve sanctie kunnen ook opruimkosten aan de overtreder worden aangerekend. 

Zorg voor dieren 

 • Het baasje is steeds verantwoordelijk voor zijn dier.  Zorg er dus voor dat je dier geen andere mensen hindert.
 • Wie zijn dier uitlaat op de openbare plaats, moet steeds in het bezit zijn van voldoende hondenpoepzakjes.  Uitwerpselen van de hond moeten onmiddellijk verwijderd worden.
 • Als baasje moet je steeds de controle over je dier kunnen houden en beletten dat het zich agressief opstelt tegen voorbijgangers en derden. 

Vervuiling en beschadiging openbare weg

 • Een vervuild wegdek kan voor gevaarlijke toestanden zorgen voor de weggebruiker.  Indien de openbare weg door werkzaamheden of andere activiteiten vuil wordt (modder, olie...), moet de verantwoordelijk de weg zo spoedig mogelijk proper maken. 

Andere inbreuken (niet limitatief): 

 • Wildplakken van affiches
 • Wildplassen
 • Nachtlawaai
 • Niet onderhouden van voetpaden
 • Organiseren van evenementen zonder de nodige vergunning

Procedure

Wie kan de overtredingen vaststellen? 

Inbreuken op de zonale verordening kunnen worden vastgesteld door de politie.  Daarnaast werden een aantal parkwachters en de technisch medewerker van de woondienst aangesteld als gemeentelijke vaststellers. 

Via de intergemeentelijke afvalintercommunale Mirom worden ook mobiele camera's ingezet, vooral met de bedoeling om sluikstorten vast te stellen. 

Wat zijn de mogelijke sancties? 

1. Geldboete

Naargelang de ernst van de inbreuk kan een geldboete worden opgelegd van 25 tot 350 euro. 

Bij recidive kan het dubbel worden aangerekend. 

2. Schorsing, intrekking, sluiting

Het college kan :

 • een verleende toestemming of vergunning schorsen of intrekken 
 • een inrichting tijdelijk of definitief sluiten 

3. Alternatieve maatregelen 

In plaats van een sanctie, kan ook een alternatieve maatregel worden opgelegd:

 • gemeenschapsdienst: het verrichten van een prestatie van algemeen belang die de overtreder moet uitvoeren ten gunste van de gemeenschap
 • lokale bemiddeling: een bemiddelaar wordt aangesteld en tracht tot een oplossing te komen die er meestal in bestaat dat de overtreder de veroorzaakte schade herstelt of vergoedt of andere maatregelen neemt om het conflict op te lossen

We spreekt de sanctie uit? 

De geldboete of alternatieve maatregelen worden uitgesproken door de sanctionerend ambtenaar.  Zij stuurt voorafgaand een verwittiging, waarop de overtreder binnen de 15 dagen zijn verweer kan uiteenzetten.  Schorsing, intrekking of sluiting wordt uitgesproken door het college van burgemeester en schepenen.  De burgemeester kan optreden in afwachting van een beslissing van het college.