Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • zijn echtgenoot
  • zijn bloed- of aanverwanten
  • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en dat heeft bevestigd bij de dienst burgerzaken.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie. Een concessieaanvraag wordt meestal geregeld door de begrafenisondernemer. De Gemeenteraad stelt in een reglement de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast. 

Begraafplaats Bikschote:

Op de begraafplaats te Bikschote worden vanaf 1 januari 2021 geen nieuwe grafconcessies meer toegestaan. Die beslissing nam het gemeentebestuur in de Gemeenteraad van december 2020.

Nieuwe concessies voor het columbarium of urnenveld blijven wel nog toegestaan. De voorbehouden grafconcessies kunnen verder ingevuld worden. Ook het hernieuwen van de concessie blijft mogelijk.

Voor de beide parken, links en rechts van de kerk, werd in de gemeenteraad ook een apart scenario voorgesteld om ze verder uitdovend te maken en – naar de verdere toekomst toe - een richtdatum voor sluiting voorop te stellen. Een definitieve datum van sluiting zal in de toekomst nog door de gemeenteraad beslist worden. Meer info hierover is te lezen in het gemeentelijke reglement op de concessies (zie bijlage).

Procedure

Het aanvraagformulier voor concessies vraag je aan via je begrafenisondernemer of in de dienst burgerzaken.

De concessietermijn start op de datum van aankoop (datum van goedkeuring in het College van Burgemeester en Schepenen). De maximale termijn van een concessie is 30 jaar.

Voor of kort na het verstrijken van de concessie maakt de dienst burgerzaken een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Vraag je hierna de hernieuwing niet opnieuw aan, dan vervalt de concessie. Je kan hernieuwen voor 10 jaar (wanneer de concessie reeds volzet is) of 30 jaar (enkel bij bijzetting in een lopende concessie of indien de laatste bijzetting nog moet gebeuren).

Ook op aanvraag kan de dienst burgerzaken opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het stopzetten van de concessie.

Wat meebrengen

• eventueel het ingevulde aanvraagformulier
• je identiteitskaart

Kostprijs

De gemeenteraad stelt in een reglement het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

Bekendmaking belastingen en retributies