Groenwaarborg

De stedenbouwkundige verordening betreffende aanplant en het rooien van houtige beplantingen legt voor elk bedrijf in het agrarisch gebied een aangepast beplantingsplan en de aanleg ervan op. Deze verordening werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 16/03/2009 en is sinds 01/07/2009 van kracht.

Als waarborg voor de uitvoering van het beplantingsplan moet de bouwheer een bankwaarborg betalen, de zogenaamde groenwaarborg.

Procedure

De uitvoering dient binnen het eerstvolgend plantseizoen, na ingebruikname of voltooiing van de werken te gebeuren. Na voltooiing van de aanplantingen wordt dit gemeld aan de dienst omgeving. Vervolgens controleert de milieuambtenaar in naam van het gemeentebestuur of de beplanting conform het vergunde beplantingsplan en opgelegde voorwaarde is uitgevoerd en maakt hiervan een proces-verbaal. De dossiers worden gebundeld gecontroleerd in twee periodes, namelijk: april-mei en september-oktober.

Bij goed gevolg wordt de bankwaarborg vrijgegeven. Wanneer de aanplanting niet of onvoldoende gebeurd is, volgt één jaar later een nieuwe finale controle. Bij een hernieuwde ingebrekestelling vordert de gemeente de bankwaarborg en gaat ze over tot de vaststelling van een bouwmisdrijf.

Kostprijs

De groenwaarborg bedraagt 1 euro per m² van de te bouwen bedrijfsconstructies en/of -gebouwen, met een minimum van 1.250 euro.

Regelgeving

  • Stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en het rooien van houtige beplantingen