Hemelwater- en droogteplan

De gemeente heeft in samenwerking met Fluvius het hemelwater- en droogteplan opgemaakt. Dit plan is tot stand gekomen door middel van een participatief proces met de verschillende instanties die betrokken zijn bij het watersysteem in de gemeente en werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 mei 2022.

Het hemelwater- en droogteplan is een beleidsplan dat als leidraad dient ingezet te worden bij alle toekomstige ruimtelijke ingrepen. Het geeft een gebiedsdekkende visie over hoe er binnen de gemeente op lange termijn zal omgegaan worden met hemelwater.

Hemelwater is een verzamelnaam voor regen, sneeuw, hagel, en dooiwater. Het hemelwater- en droogteplan beantwoordt aan de vraag hoe vandaag en in de toekomst het water afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken vertraagd afgevoerd, (her)gebruikt, geïnfiltreerd en geborgen kan worden, met andere woorden, waar er ruimte voor water gecreëerd moet worden.

Binnen dit plan werd een integrale ruimtelijke visie voor het hele grondgebied uitgewerkt om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast en verdroging te beperken en het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Kijk naar de toelichting