Leegstand

Maak een afspraak

Als lokaal bestuur beslissen we om een actief leegstandsbeleid te voeren. 
Hiervoor zijn diverse redenen aan te halen:

  • Langdurige leegstand is een voorbode van verwaarlozing of verkrotting. Dit kan ook het onveiligheidsgevoel in de buurt doen toenemen.
  • In tijden van hoge grond- en woningprijzen en een grote schaarste aan betaalbare kwaliteitsvolle huurwoningen is het als bestuur moeilijk te verantwoorden dat bepaalde woningen leeg blijven staan.
  • Leegstaande woningen dragen bij tot een schaarste op de woningmarkt, waardoor de huur- en verkoopprijzen hoog blijven staan.
  • Leegstaande woningen en gebouwen verhogen het ruimtebeslag, terwijl ecologische en maatschappelijke druk steeds groter wordt om hier zuinig mee om te gaan.

Een beleid rond leegstand werkt in op de betaalbaarheid en de kwaliteit van het woningaanbod. Door deze panden te registreren en vervolgens te activeren, hopen we de leegstand in de gemeente weg te werken.

Voorwaarden

Wanneer spreekt met van leegstand?

  • Gebouw: wanneer meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt gebruikt.
  • Woning: wanneer deze gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden niet wordt bewoond.

Procedure

Leegstandsregister en -heffing:

Wanneer door onderzoek kan aangetoond worden dat de woning of het gebouw voor een termijn van 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt of bewoond wordt, wordt het pand opgenomen in het leegstandsregister.

Eens een pand opgenomen is in het leegstandsregister, dient er jaarlijks een heffing te worden betaald. 
De eerste heffing volgt 6 maanden na de opname in het leegstandsregister. Vervolgens volgt een heffing per bijkomende termijn van 12 maanden. 

Vrijstelling van de leegstandsheffing:

Er zijn enkele vrijstellingsmogelijkheden op deze leegstandsheffing. Hiervoor dient de eigenaar (zakelijk gerechtigde) tijdig een aanvraag in te dienen bij de administratie.

Schrapping uit het leegstandsregister:

De eigenaar (zakelijk gerechtigde) kan een aanvraag tot schrapping uit het leegstandsregister richten tot de administratie.

Dit kan met het nodige bewijs en wanneer:

  • een woning aangewend wordt overeenkomstig de functie, voor een termijn van ten minste 6 opeenvolgende maanden.
  • een gebouw voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte aangewend wordt overeenkomstig zijn functie, voor een termijn van ten minste 6 opeenvolgende maanden.
  • de woning of het gebouw volledig gesloopt werd (met een omgevingsvergunning) en alle (bouw)afval op het perceel werd verwijderd.
  • een woning of gebouw, waarin een wijziging van het aantal woongelegenheden werd aangevraagd en vergund: een verslag bevestigt dat de werkzaamheden zijn voltooid en het aantal woongelegenheden is gewijzigd. 

De administratie kan ook ambtshalve schrappen uit het leegstandsregister indien ze reeds over de nodige gegevens en bewijsstukken beschikt.