Melding exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (klasse 3)

Naast de vergunningsplicht bestaat er een meldingsplicht. Het aanvragen van een vergunning is dan niet nodig. De procedure voor melding moet gevolgd worden. Derde klasse-inrichtingen of activiteiten hebben de minste risico’s of hinder. Of voor uw project de meldingsplicht geldt in plaats van de vergunningsplicht, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Doe daarom steeds eerst navraag bij dienst omgeving. 

Procedure

Digitaal indienen verdient de voorkeur en kan via www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor ingedeelde inrichtingen of activiteit van klasse 3.

Wat meebrengen

De Vlarem-wegwijzer is een hulpmiddel dat voor een beperkt aantal K.M.O.'s indicatief nagaat of een activiteit meldings- of vergunningsplichtig is aan de hand van de Vlarem-rubrieken en geeft aan welke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van toepassing zijn.

Regelgeving

Via Omgevingsloket melding vind je meer info over de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.