Meldpunt klokkenluiders

Alle lokale besturen moeten een klokkenluidersmeldpunt hebben voor medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken. Dat is het gevolg van een wijziging van het Vlaams decreet Bestuursdecreet op basis van een Europese Richtlijn hierover die klokkenluiders meer bescherming wil bieden.  

Wat zijn klokkenluiders en welke meldingen kunnen gedaan worden? 

Klokkenluiders zijn personen die in een werkcontext informatie over inbreuken krijgen en die inbreuken melden. 

Meldingen kunnen gaan over alle inbreuken op wetgeving en regelgeving die in Vlaanderen van toepassing zijn. Het gaat over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is, of regelgeving van toepassing in Vlaanderen schendt (voorbeelden zijn corruptie, fraude…). 

Wie kan een inbreuk melden? 

Een melding van een inbreuk kan door personen die in het kader van een werkrelatie informatie verkregen over inbreuken. Medewerkers van het lokaal bestuur kunnen een melding doen, maar ook externen die via hun werk met het lokaal bestuur in contact komen (leveranciers, consultants, sollicitanten…). 

Heb je geen werkrelatie met het lokaal bestuur (bv. burger)? Dan kan je geen melding doen via de klokkenluidersregeling maar geldt de gewone klachtenregeling. 

Waar kan je een inbreuk melden? 

Er is een intern en een extern meldpunt voorzien. Als medewerker van het lokaal bestuur meld je bij voorkeur via het intern meldpunt. Indien je van mening bent dat de melding niet afdoende intern behandeld kan worden en er risico op represailles is, kan je een melding doen via het extern meldpunt. Externen die een werkrelatie hebben met het lokaal bestuur doen een melding via het extern meldpunt. 

Hoe verloopt de procedure? 

Klokkenluiders kunnen meldingen schriftelijk (mail en brief), telefonisch of tijdens een fysieke ontmoeting bezorgen.  Binnen de 7 kalenderdagen dient de melder een ontvangstmelding te krijgen, binnen de 3 maanden de feedback. 
 

  • Intern meldpunt: Algemeen Directeur Jochen Vermote