Milieuraad

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, kortweg de milieuraad genoemd, is een overleg-, advies- en inspraakorgaan  betreffende het gemeentelijk milieu en natuurbeleid.

De milieuraad heeft een drieledige doelstelling:

  1. adviezen verstrekken, zowel op eigen initiatief, als op verzoek van het gemeentebestuur (college van burgemeester en schepenen of gemeenteraad), als op verzoek van de bevoegde schepen van omgeving met het oog op het verbeteren van het leefmilieu.
  2. een draagvlak creëren voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
  3. het maatschappelijk debat met betrekking tot het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid stimuleren.

Samenstelling

De milieuraad is samengesteld uit:

  • leden die milieu- en natuurverenigingen, landbouworganisaties, sociaal-culturele organisaties en vakbondsorganisaties vertegenwoordigen
  • geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en natuur
  • waarnemers van de fracties uit de gemeenteraad

De samenstelling voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • 1/3 van de milieuraad bestaat uit leden van een milieu- en natuurvereniging;
  • 1/3 vertegenwoordiging van mannen en vrouwen;
  • het aantal niet-stemgerechtigde leden bedraagt maximaal de helft van het aantal stemgerechtigde leden;
  • noch de burgemeester, noch de schepen, noch een vertegenwoordiger van een politieke fractie mag voorzitter worden van de milieuraad.