Proclaimer

PRIVACYVERKLARING

Het Lokaal Bestuur Langemark-Poelkapelle  verwerkt en bewaart als lokale overheid persoonsgegevens over burgers als afnemers van diensten. Daarnaast verwerkt het bestuur ook persoonsgegevens in opdracht van de Vlaamse en Federale overheid.

We vinden jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR).

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als lokaal bestuur waken we er over om jouw gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben.
In hoofdzaak verwerkt het bestuur persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een wettelijke opdracht (vb. burgerlijke stand, strafregister, belastingen, …) of in het algemeen belang (vb. sociale voorzieningen voor kwetsbare groepen). In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis (vb. arbeidsovereenkomst). In bijzondere gevallen verwerken we persoonsgegevens om de burger te beschermen (levensbedreigende noodsituaties of rampen). In alle andere gevallen zullen we je vragen om jouw toestemming te geven voor het verwerken van jouw gegevens (vb. inschrijvingen voor een activiteit, nieuwsbrieven, …).

Het bestuur treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

WELKE RECHTEN HEB JE?

De GDPR zorgt er ook voor dat je een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

 • Je kan je gegevens inkijken.
  Je hebt het recht om uw persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze verwerken in te kijken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van jouw identiteit, zodat we zeker zijn dat we je persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen. Sommige gegevens kun je zelf rechtstreeks inkijken via bijvoorbeeld het omgevingsloket of MijnDossier.
 • Je kan je gegevens laten verbeteren.
  Merk je dat het bestuur foute of onvolledige persoonsgegevens over jou heeft? Je hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren of verder aan te vullen voor zover dit wettelijk is toegelaten.
 • Je kan je gegevens laten verwijderen.
  Je kunt altijd vragen om gegevens die het bestuur bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten. Je kunt bijvoorbeeld niet geschrapt worden uit het bevolkingsregister. Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren (selectielijsten van het Algemeen Rijksarchief).
 • Je kan je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens.
  Ben je het niet eens met de manier waarop het bestuur bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen of om belastingen of retributies te innen.
 • Je kan je verzetten tegen automatische profilering.
  Het bestuur maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen.
 • Je kan vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij.
  Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan het bestuur hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens. Zo haalt het bestuur uw gegevens vooral uit databronnen van de overheid (vb. rijksregister, kruispuntbank sociale zekerheid, kadaster, etc.).

HOE KAN JE DIE RECHTEN UITOEFENEN?

Het bestuur heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en kan je aanspreken als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen nadat we je verzoek en het bewijs van je identiteit ontvangen hebben. Je rechten gebruiken kost jou normaal niets. Als je vraag buitensporig is of als je vaak dezelfde vraag stelt, kan het bestuur toch een vergoeding vragen of jouw verzoek weigeren.

Voor aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

DELEN MET DERDEN

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maken beide besturen afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen. Ga naar het overzicht van onze protocollen en machtigingen om ze te raadplegen.

Machtigingen en protocollen voor het opvragen en uitwisselen van persoonsgegevens.117,5 Kb(pdf)

Voor de verwerking van persoonsgegevens werken we samen met diverse softwareleveranciers. Met al die verwerkers maken we strikte afspraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde beveiligingsvereisten hebben als ons bestuur.

MOGELIJKHEID OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Indien je niet akkoord bent met de wijze waarop het bestuur omgaat met jouw persoonsgegevens kan je in eerste instantie terecht bij de DPO: privacy@lp.be. In tweede instantie kan je terecht bij de Vlaamse Toezichtcommissie, waar je de mogelijkheid hebt om klacht in te dienen.

Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC)

Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel

T 025-53 50 47

E contact@toezichtcommissie.be

W https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure

 

GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITE

De websites van het Lokaal Bestuur maken gebruik van functionele en analytische cookies. Meer informatie over de cookies op onze website en waarvoor we die gebruiken, vind je terug in de cookieverklaring.

cookieverklaring576,9 Kb(pdf)

CONTACTGEGEVENS

Als je vragen of bezorgdheden hebt over de verwerking van je gegevens, of je wenst je rechten uit te oefenen. Dan kan je terecht bij de DPO via privacy@lp.be