Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest geeft aan of een project in aanmerking kan komen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden. Een stedenbouwkundig attest is dus niet gelijk te stellen met een omgevingsvergunning en wordt dan ook voor de eigenlijke vergunning aangevraagd.

Wanneer

Een stedenbouwkundig attest is interessant wanneer er op het perceel geen eenduidige voorschriften zijn, maar wanneer de bouwheer toch voldoende rechtszekerheid wil hebben over een specifiek project.

Procedure

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen is de medewerking van een architect niet vereist, een schetsontwerp waarmee het project voldoende kan worden ingeschat volstaat. De aanvrager hoeft ook geen eigenaar van het betrokken perceel te zijn.

Een aanvraag tot stedenbouwkundig attest bestaat uit het bij decreet vastgestelde aanvraagformulier (onderaan deze pagina) met bijhorende bewijsstukken.

Het stedenbouwkundig attest moet worden aangevraagd bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van de omgevingsvergunning. Dit kan zowel het college van burgemeester en schepenen als de deputatie of de Vlaamse regering zijn. Voor particulieren is dit in de meeste gevallen het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag wordt in tweevoud per aangetekend schrijven of via afgifte tegen ontvangstbewijs ingediend. Het attest digitaal aanvragen via het omgevingsloket is nog niet mogelijk.

Het stedenbouwkundig attest wordt afgeleverd binnen een ordetermijn van 75 dagen na ontvangst van de aanvraag.

Geldigheid

Een stedenbouwkundig attest blijft slechts 2 jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking. De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning  niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten

Kostprijs

De retributie voor het aanvragen van een stedenbouwkundig attest bedraagt 50 euro.

Regelgeving

  • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attest en stedenbouwkundige inlichtingen