Omgevingsvergunning

Maak een afspraak

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning of "bouwvergunning")
  • omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)
  • omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
  • omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging)
  • omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning)

Een aanvraag tot omgevingsvergunning wordt ingediend bij één loket, het omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde wordt georganiseerd.

Over de verschillende soorten omgevingsvergunningen kun je in de gerelateerde items meer informatie terugvinden.

Voorwaarden

Of voor een project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. De werken mogen namelijk niet strijdig zijn met stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, verkavelingsvoorschriften en andere regelgeving. Voor een aantal kleine werken is mogelijks geen vergunning nodig of volstaat een melding.

Doe daarom altijd eerst navraag bij de dienst omgeving.

Gemengde omgevingsaanvragen

De wetgeving verplicht tot het samen indienen van onlosmakelijk verbonden handelingen, inrichtingen of activiteiten. Bijvoorbeeld: wanneer de aanvraag betrekking heeft op de bouw van een stal (stedenbouwkundige handelingen), moet ook het houden van dieren (exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit) deel uitmaken van de aanvraag.

De verplichting tot gezamenlijk indienen geldt niet voor het aanvragen van een omgevingsvergunning die alleen nodig is tijdens de uitvoeringsfase van het project, zoals bijvoorbeeld een bronbemaling.

Toets als aanvrager steeds af of de aanvraag alle handelingen, inrichtingen en activiteiten bevat die nodig zijn. Controleer ook of er voor de gewenste situatie aanpassingen nodig zijn van de bestaande gebouwen of inrichtingen. Indien er een aanpassing of regularisatie nodig is, neem je dit best mee op in de aanvraag. Zo voorkom je vragen en vertragingen na het indienen van een aanvraag. Neem indien nodig contact op met de dienst omgeving.

Wat is er gewijzigd?

  • De milieuvergunning was van bepaalde duur. De omgevingsvergunning is van onbepaalde duur. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijven wel gewaarborgd.
  • De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren.
  • De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

Procedure

Een omgevingsvergunning wordt online aangevraagd via het omgevingsloket.

Regelgeving

Op het omgevingsloket vind je een overzicht van de wetgeving over de omgevingsvergunning.