Schadevergoeding bij een algemene natuurramp

Er is een verschil tussen een algemene natuurramp en een landbouwramp. In beide gevallen moet de ramp erkend zijn door de Vlaamse Regering om van een erkende natuurramp of erkende landbouwramp te kunnen spreken.

 • Een algemene natuurramp is een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen. Men spreekt dus over een natuurramp als landbouwers én ook andere burgers getroffen zijn. Voor erkende algemene natuurrampen die plaatsvonden na 1 juli 2014 is er schadevergoeding mogelijk (voor burgers én landbouwers) via het Vlaams Rampenfonds.

 • Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten. In dat geval, als het dus geen algemene natuurramp is, behandelt het landbouwrampenfonds de aanvragen voor schadevergoeding.

Voorwaarden

Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het Rampenfonds schade aan private eigendom (burgers, ondernemingen, organisaties) of openbare eigendom vergoeden en dat alleen als het schadefeit als algemene natuurramp erkend werd.

 • Goederen die al verzekerd zijn binnen de gewone brandverzekering, komen nooit in aanmerking voor een vergoeding van het rampenfonds. Je moet je schadegeval aan jouw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die je zal vergoeden.
 • Goederen die niet verzekerd zijn binnen een brandpolis (hoewel een verzekering wel mogelijk was), worden enkel vergoed als het slachtoffer kan aantonen dat hij recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding, op het ogenblik van de ramp.
 • Voor goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandpolis, kan je eventueel een vergoeding krijgen van het Rampenfonds, op voorwaarde dat de natuurramp officieel erkend werd.

Niet alle schade komt in aanmerking voor een vergoeding. Je kan geen vergoeding krijgen voor:

 • Schade aan luxegoederen (bv. kunst, zwembaden, tennisvelden, sauna-uitrusting, pleziervaartuigen,...)
 • Schade aan goederen veroorzaakt door de schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de schadelijder of een derde (bv. rijden met een voertuig in overstroomde straten, schade door een constructiefout of slijtage van het goed)
 • Onrechtstreekse schade, bv.
  • Schade ten gevolge van het bevel van een gemeente om dijken te doorbreken
  • Schade ten gevolge van stressreactie van dieren, bv. een op hol geslagen paard.
 • Louter esthetische schade aan onderdelen van goederen die niet essentieel zijn voor de normale werking.

Procedure

Erkenning van de natuurramp

 • Bij een natuurramp is het de taak van de getroffen gemeente om daar zoveel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds, deze onderzoekt de aanvraag en vraagt de erkenning als ramp aan bij de minister-president.

 • De minister-president legt de erkenningsaanvraag voor aan de Vlaamse Regering, die beslist over de goedkeuring. 

 • Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de publicatie in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Schadevergoeding aanvragen

Als de ramp officieel erkend werd als natuurramp, dan heb je 3 maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds. 

Je kan jouw aanvraag indienen via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds of via de coördinator Rampenschade in de gemeente.