Subsidie voor ontwikkelingssamenwerking

 • Verenigingen of inwoners van Langemark-Poelkapelle die in een ontwikkelingsland een project organiseren en/of deelnemen aan een project(kort : ontwikkelingsproject)
 • Verenigingen of inwoners van Langemark-Poelkapelle die een sensibiliseringsprogramma opzetten in eigen gemeente (kort : sensibiliseringsproject)
 • Het consortium voor noodhulpsituaties (12-12) of een andere NGO in het geval van een natuurramp of een humanitaire crisis (kort : natuurramp en humanitaire crisis)

Lokale verenigingen en scholen die rond internationale samenwerking, mensenrechten en/of Noord-Zuidproblematiek werken, kunnen een subsidie aanvragen.

Algemene bepalingen

Artikel 1 :
Het gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle kan, voor de bedragen voorzien in de lopende meerjarenplanning, onder bepaalde voorwaarden, projecten en organisaties in het kader van ontwikkelingssamenwerking betoelagen .

Artikel 2 :
Volgende aanvragers komen in aanmerking voor een subsidie:

 • Verenigingen of inwoners van Langemark-Poelkapelle die in een ontwikkelingsland een project organiseren en/of deelnemen aan een project(kort : ontwikkelingsproject)
 • Verenigingen of inwoners van Langemark-Poelkapelle die een sensibiliseringsprogramma opzetten in eigen gemeente (kort : sensibiliseringsproject)
 • Het consortium voor noodhulpsituaties (12-12) of een andere NGO in het geval van een natuurramp of een humanitaire crisis (kort : natuurramp en humanitaire crisis)

Voorwaarden

Ontwikkelingsprojecten

Artikel 3 :
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 • Het land waar het project plaatsvindt moet een door de OESO erkend land in ontwikkeling zijn.
 • Het project moet er op gericht zijn de sociale, economische of culturele positie van verdrukte of noodlijdende bevolkingsgroepen te verbeteren.
 • De aanvrager streeft geen winstgevend of commercieel doel na.
 • Er moet een duidelijke band zijn met Langemark-Poelkapelle : een inwoner van Langemark-Poelkapelle werkt ter plaatse met het project mee, of een groep mensen uit Langemark-Poelkapelle steunt vanuit de gemeente het project.

Er dient een aanvraag te gebeuren waarin wordt aangetoond dat voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden. De aanvrager engageert zich om binnen het half jaar na afsluiten van het project een informatie-moment te houden met betrekking tot het project, toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente. Het gemeentebestuur stelt hiervoor gratis een zaal ter beschikking.

Sensibiliseringsprojecten

Artikel 4 :
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

 • Het sensibiliseringsproject kan handelen over ontwikkelingszaken in brede zin van het woord : dit impliceert ontwikkelingssamenwerking in een door de OESO erkend land in ontwikkeling, maar impliceert ook facetten als mensenrechten, migranten, vluchtelingen,mensenhandel, duurzame ontwikkeling, verdraagzaamheid,…
 • Het sensibiliseringsproject is gericht naar de volledige bevolking van de gemeente.
 • De aanvrager streeft geen winstgevend of commercieel doel na.
 • De ondersteuning van het gemeentebestuur wordt vermeld in alle promotie en mededelingen naar aanleiding van de actie. Het logo van het gemeentebestuur wordt opgenomen in het promotiemateriaal.
 • Het gemeentebestuur ontvangt een overzicht van de kosten en ontvangsten van de actie.

Er dient een aanvraag te gebeuren waarin wordt aangetoond dat voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden.

Natuurramp en humanitaire crisis

Artikel 5 :
Een toelage wordt toegekend naar aanleiding van een natuurramp of humanitaire crisis, die zo ernstig is dat het consortium voor noodhulpsituaties (12-12) beslist om een actie op te zetten. De toelage kan worden toegekend aan het consortium voor noodhulpsituaties, het Belgische Rode Kruis en/of Artsen Zonder Grenzen.

Subsidieregeling

Artikel 6 :
Ontwikkelingsprojecten maken aanspraak op een toelage van maximaal 500 euro per aanvraag. Een aanvraag kan jaarlijks worden herhaald, met een maximum van 3 aanvragen per project.
Sensibiliseringsprojecten worden voor maximaal 30% van de kosten betoelaagd. De subsidie wordt uitbetaald na ontvangst van het overzicht van kosten en inkomsten.
Een natuurramp of humanitaire crisis krijgt een toelage van 1.000 euro.

Artikel 7 :
Jaarlijks zal een oproep gericht worden aan de inwoners en verenigingen van Langemark-Poelkapelle in de gemeentelijke publiciteitskanalen om zich kandidaat te stellen voor het verkrijgen van de subsidies.

Artikel 8 :
Indien de subsidie voor ontwikkelingssamenwerking in een bepaald budgetjaar X niet volledig werd besteed, wordt het resterend bedrag toegevoegd via een budgetwijziging bij het voorziene budget van het budgetjaar X+1.

Artikel 9 :
De toelagen worden toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen volgens de voorwaarden van het subsidiereglement en binnen het budget voorzien in de lopende meerjarenplanning.

Slotbepalingen

Artikel 10 :
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement of die een explicitering vereisen.

Artikel 11 :
Dit reglement treedt in voege na goedkeuring door de gemeenteraad.