Referentieadres

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd.

In principe neem je een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Voorwaarden

Je hebt geen eigen adres en je behoort tot één van volgende groepen:

 • woonwagenbewoners (mobiele woning)
 • militairen en burgerpersoneel in het buitenland en hun gezin
 • diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
 • de leden van het personeel van de ontwikkelingssamenwerking en hun gezin
 • je bent voor minder dan een jaar afwezig voor studie- of zakenreizen
 • je hebt geen eigen woning door een te laag inkomen
 • de beschermde getuigen.

Referentieadres voor daklozen bij het OCMW:

Om een referentieadres te vragen aan het OCMW moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Jouw inkomen is te laag om zelf voor een woning te zorgen.
 • Je doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening.

Procedure

1. Referentieadres bij een natuurlijke persoon

Je sluit best een schriftelijk akkoord met de persoon die op het referentieadres woont. Hierin neem je op:

 • dat het om het een referentieadres gaat (dat je daar niet woont)
 • dat de persoon de post die voor jou toekomt aan je zal bezorgen.

Neem contact op met de gemeente waar je een referentieadres neemt voor de nodige documenten.


2. Referentieadres voor daklozen bij het OCMW

Je dient een aanvraag in bij het OCMW van de gemeente waar je normaal verblijft. Het OCMW onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet en beslist binnen de 30 dagen over je aanvraag.

Als je een referentieadres bij het OCMW krijgt, wend je je met de nodige documenten tot je gemeente om je in te schrijven op het referentieadres van het OCMW.
Je moet je minstens éénmaal per 3 maanden aanmelden bij het OCMW.
Als je niet meer voldoet aan alle voorwaarden, kan het OCMW je referentieadres schrappen en deze beslissing overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Regelgeving

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 3 september 1991)

Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (B.S. 15 augustus 1992 - gewijzigd door het KB van 9 maart 2017)