Retributie op het gebruik van het openbaar domein

Er wordt met ingang van 1 februari 2021 t.e.m. 31 december 2025 een retributie gevestigd op het privatief gebruik van het openbaar domein.

Procedure

Voor elke ingebruikname van het openbaar domein dient vooraf een toelating aangevraagd te worden bij de gemeente.
 §1. Voor de inname van het openbaar domein voor wegen- en/of bouwwerken (=signalisatievergunning): minimum 5 kalenderdagen voor de inname, met vermelding van de aard, locatie en duur van de inname, schriftelijk of via het e-loket
 §2. Voor de inname van het openbaar domein in kader van evenementen: minimum 3 maanden voor het evenement of de activiteit, via het voorziene meldingsformulier op de gemeentelijke website.
 §3. Voor de inname van het openbaar domein voor ambulante handel buiten openbare markten:
o §3.1. ambulante inname: elk jaar, vóór 1 december, met vermelding van de data waarop de standplaats zal worden ingenomen in het volgende kalenderjaar, schriftelijk of via het e-loket
o §3.2. permanente inname: vóór 1 december, voor de start van een nieuwe 5-jaarlijkse domeinconcessie, schriftelijk of via het e-loket
 §4. Voor de inname van het openbaar domein voor een horecaterras: minimum 30 kalenderdagen voor de ingebruikname van het terras, schriftelijk of via het e-loket.

De toelatingen omschreven in §1 en §2 worden verleend door de burgemeester of zijn gemachtigde.
De toelatingen omschreven in §3 en §4 worden verleend door het college van burgemeester en schepenen.

Het tarief van de retributie wordt vastgesteld bij de aflevering van de vergunning zoals omschreven in artikel 2.

De betaling van de retributie dient te gebeuren binnen de 30 dagen na het verzenden van de factuur op het rekeningnummer van de gemeente.

Kostprijs

De retributie wordt berekend volgens deze tarieven:
 §1. Voor signalisatievergunningen: 10 euro/dag vanaf de tweede kalenderdag die de inname omvat.
 §2. Voor inname openbaar domein voor ambulante handel:
o 1500 EUR per jaar in geval van een permanente inname (domeinconcessie)
o 400 EUR voor één jaar in geval de standplaats 1 dag per week wordt ingenomen
o 15 EUR per inname(dag) indien de standplaats niet-wekelijks of meerdere keren per week wordt ingenomen
 §3. Voor het leveren en plaatsen van parkeerverbodsborden door de gemeentelijke technische dienst: 25 euro/tussenkomst

Bij de aflevering van de toelating kan, het college van burgemeester en schepenen of de burgemeester, een waarborg van 250 EUR vragen voor innames op de openbare weg.
Dit wordt toegepast in geval van bv. hobby-, antiek- en rommelbeurzen, sportwedstrijden (bv. rally),
circussen, enz.

Uitzonderingen

Zijn vrijgesteld van deze retributie:
 §1. Werken van openbaar nut, door nutsmaatschappijen, intercommunales, overheden, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en door haar erkende huisvestingsmaatschappijen
 §2. Erkende verenigingen van Langemark-Poelkapelle, zolang de inname van het openbaar domein binnen de hoofdactiviteit van de vereniging past.
 §3. Het uitstallen van koopwaren of publiciteitsstel voor de eigen handelszaak met een totale oppervlakte kleiner dan 2m²
 §4. De inname van het openbaar domein door een door het college van burgemeester en schepenen vergund terras voor een horecazaak, cfr. het terrasreglement.
 §5. De inname van het openbaar domein naar aanleiding van de organisatie van feestelijkheden of evenementen, mits hiervoor uitdrukkelijke toestemming werd verleend door de burgemeester.

Voor wie

De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Bekendmaking belastingen en retributies