Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Statiewijk en westelijke dorpsrand

Op de locatie van de vroegere hoeve in de Statiestraat 37 is ruimte voorzien voor een 30-tal woningen, dit kan zowel onder de vorm van grondgebonden woningen als meergezinswoningen in een groene omgeving. In de toelichtingsnota staan de resultaten van ontwerpend onderzoek over de inrichting van dit gebied. Daarbij wordt de poel gebruikt als collectieve buffer. De ontsluiting van het projectgebied voor auto's kan enkel via de Statiestraat.

Er is bijkomende ruimte voorzien op de sportzone in de Boezingestraat. Het terrein van hondenclub 'De Brave Bakelanders' wordt opgenomen in de recreatiezone. Bovendien is een beperkte uitbreidingsmogelijkheid voorzien voor andere openluchtterreinen. Aansluitend aan de sporthal, aan de overkant van de toegangsweg, wordt ruimte voorzien voor een jeugdcampus. Hierdoor kunnen de techniekacademie, het deeltijds kunstonderwijs van dé Academie, Chiro Ixagodo, KLJ en de harmonie op termijn weg uit de oude schoolgebouwen in de Poelkapellestraat. Door deze activiteiten samen te voegen met andere activiteiten op de sportzone, kan gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijke parking of kan vlotter van de ene activiteit naar de andere gegaan worden.

Het RUP voorziet ook ruimte voor de uitbreiding van het Munchenhof, zowel voor de gebouwen die na de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning door de Raad voor Vergunningbetwistingen, precair zijn, als voor de noodzakelijke hoteltuin met sportvoorzieningen voor de gasten.

Met de uitbreiding van de recreatiezone wordt het ook mogelijk om de Donkerweg te verbinden met de Boezingestraat voor zachte weggebruikers en hulpdiensten. Daarbij kunnen twee bestaande, maar doodlopende wegen verlengd worden.

Het RUP probeert het open karakter van het gebied zoveel mogelijk te vrijwaren. De zones waar gebouwen kunnen komen, sluiten aan bij de bestaande bebouwing langs de Donkerweg, Statiestraat en Boezingestraat. In vergelijking met het voorontwerp is de aansnijding van het herbestemd agrarisch gebied sterk beperkt. Er zijn ook stedenbouwkundige voorschriften die de beekvallei vrijwaren.

T.o.v. het eerder goedgekeurde ontwerp, werd de bewoning in de Donkerweg nauwer bij de projectzone betrokken waardoor minder actief uitgebate landbouwgrond moet aangesneden worden en een alternatieve ontsluiting mogelijk wordt.