Schadevergoeding bij een landbouwramp

Maak een afspraak

Er is niet langer een verschil tussen een algemene natuurramp en een landbouwramp. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden valt voortaan onder de noemer 'ramp'.

Brede weersverzekering

Landbouwers kunnen hun teelten verzekeren met een brede weersverzekering tegen hagel, storm, hevige of overvloedige regen, ernstige droogte, vorst en ijs. Verzekeraars zullen geleden teeltschade vergoeden als die minstens 20% bedraagt ten opzichte van de gemiddelde opbrengst in de voorafgaande jaren.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen landbouwers die een 'brede weersverzekering' sluiten tot 65% van de verzekeringspremie terugbetaald krijgen. De terugbetaling kan aangevraagd worden voor alle verzekerde open teelten op Vlaamse landbouwgrond.

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij vind je een overzicht van alle erkende brede weersverzekeringen.

Tegemoetkoming uit het rampenfonds tot en met 2024

Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode van 5 jaar waarbij het rampenfonds nog een vergoeding betaalt voor schade aan teelten in de landbouwsector. Deze tegemoetkoming voor teeltschade wordt jaarlijks afgebouwd en  de grootte van de vergoeding is afhankelijk  van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten.

Schattingscommissie

Elke beroepslandbouwer die door extreme weersomstandigheden schade aan land- en/of tuinbouwteelten heeft opgelopen, kan de bijeenroeping vragen van de gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade  ("schattingscommissie").

Zowel uitzonderlijke schade in open lucht als onder glas die de bedrijfsinkomsten van de landbouwer in aanzienlijke mate vermindert, komt in aanmerking.

De schattingscommissie zal de geleden schade in twee stappen vaststellen: een eerste keer zeer kort na het klimatologische evenement dat de schade veroorzaakte en een tweede keer zo kort mogelijk voor de oogst.
Bij een nulopbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig en wordt dat ook zo in de processen-verbaal (pv's) van de schattingscommissie vermeld.

Procedure

Tegemoetkoming van het rampenfonds

Het Vlaams Rampenfonds is vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen.

Het is dan ook niet langer het gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds.

De aanvraag moet ingediend worden via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds ( https://rampenfonds.vlaanderen.be/ );

Eventueel zijn er ook aangifteformulieren voor het rampenfonds ter beschikking op de website van het rampenfonds.

Vaststelling van de schade door de schattingscommissie

  • Verzamel bewijsmateriaal van de schade.
  • Je kan voor gronden in Langemark-Poelkapelle een bezoek van de schattingscommissie aanvragen bij de gemeente. Dat doet u het best via het digitaal loket (onderaan deze pagina). Geef in de aanvraag al zoveel mogelijk informatie mee (uit de verzamelaanvraag, welke percelen getroffen zijn en de grootte, getroffen gewassen, schadepercentage per perceel …).
  • De schattingscommissie groepeert zijn plaatsbezoeken. We contacteren jou om een datum en richtuur vast te leggen.
  • De tweede vaststelling gebeurt op het gemeentehuis. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Wat meebrengen

Vul het formulier 'Schade aan teelten' in (onderaan de pagina bij "digitaal loket"). Zo ben je zeker dat alles ingevuld en ingediend werd.

Indien je toch liever langskomt voor de aangifte, kan dit tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Breng dan zeker het volgende mee:

  • Verzamelaanvraag (volledig)
  • Luchtfoto's van getroffen percelen
  • bewijsstukken van de schade (bvb. foto's, weegbons)

Regelgeving

  • Decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest
  • Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest

Voor wie

Landbouwers met teelten op grondgebied Langemark-Poelkapelle

Digitaal loket