Sportraad

De sportraad is het erkende adviesorgaan van de gemeente wat betreft de materie sport.  De sportraad bestaat uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.  

Doelstellingen sportraad:

  • Adviseren op vraag van het college of op eigen initiatief.
  • Inspraak en participatie organiseren om actoren uit de sport- en recreatiesector actief te betrekken bij thema’s omtrent sport- en recreatieactiviteiten en -infrastructuur
  • Initiatief nemen om activiteiten te organiseren om deelname aan sport en recreatie te bevorderen, participatie en inspraak op te zetten en zo de vinger aan de pols te houden en om te sensibiliseren.
  • Informatie te verspreiden en netwerken te bevorderen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties op het gebied van competitie- en recreatiesport.
  • Het sportbeleid opvolgen via de meerjarenplannen.
  • Aanspreekpunt te zijn voor alle ideeën, noden en behoeften omtrent sportieve en recreatieve aangelegenheden. 
  • Belangen verdedigen van actoren uit de sport- en recreatiesector.