Veranderen van naam (familienaam)

Namen en voornamen hebben een officieel karakter. Zij zijn in principe vast. Hiermee identificeer je jezelf. Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk je naam laten wijzigen.  

Voorwaarden

De bevoegdheid om een familienaam te wijzigen, ligt bij de minister van Justitie. Je kunt uitzonderlijk je familienaam laten wijzigen als:
• je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent;
• je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wilt;
• er ernstige redenen zijn;
• de nieuw gewenste naam geen aanleiding geeft tot verwarring;
• de nieuw gewenste naam jou of derden niet kan schaden.

Procedure

  • Je gaat langs bij dienst burgerzaken voor de nodige documenten.
  • Je dient je aanvraag schriftelijk in bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115 in 1000 Brussel.
  • Als je kinderen hebt die jouw naam dragen, moet je verduidelijken of je wil dat ook zij van naam veranderen.
  • Ben je minderjarig? Dan moet de aanvraag ingediend worden door de ouders (of voogd). Als de aanvraag door slechts één ouder is ingediend, dan wordt de andere ouder daarover  ingelicht.
  • De procedure duurt gemiddeld tussen de zes en achttien maanden. Door de naamsverandering bent je verplicht ook jouw identiteitspapieren, rijbewijs, ... te vernieuwen.

Wat meebrengen

Per persoon waarvoor je een naamsverandering aanvraagt breng je volgende documenten mee:
• een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
• een recent bewijs van verblijfplaats
• een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
• een schriftelijke verbintenis waarin je aangeeft de verschuldigde registratierechten te betalen wanneer het verzoek wordt ingewilligd
• een uittreksel uit het strafregister.

Kostprijs

Bij een verandering van een familienaam bedraagt het registratierecht bij de FOD Justitie 140 euro.