Veranderen van voornaam

Namen en voornamen hebben een officieel karakter. Zij zijn in principe vast. Hiermee identificeer je jezelf. Onder bepaalde voorwaarden kan je je voornaam laten wijzigen.  

Voorwaarden

Een voornaamswijziging kan je persoonlijk aanvragen, via een schriftelijk verzoek, in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkings-, vreemdelingen- of het wachtregister.

De aanvraag bij de gemeente is mogelijk voor:

 • Belgen
 • Erkende vluchtelingen en staatlozen
 • Vreemdelingen die een verzoek indienen op basis van het gegeven dat zij geen voorna(a)m(en) hebben in het kader van hun nationaliteitsdossier

Procedure

Hoe aanvragen:

 • Meerderjarigen dienen hun verzoek zelf in, minderjarigen doen dat via hun wettelijke vertegenwoordiger(s). 
 • Een voornaamswijziging kan je persoonlijk aanvragen, via een schriftelijk verzoek in de dienst Burgerzaken.
 • Bij je aanvraag voeg je je geboorteakte toe (tenzij de geboorteakte in België beschikbaar is, in dat geval vraagt de dienst Burgerzaken de akte aan).

Procedure zelf:

De ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt daarna het verzoek en kan, na controle van je gerechtelijke antecedenten (nazicht strafregister), de voornaamsverandering toestaan op voorwaarde dat:

 • de gevraagde voornamen geen aanleiding geven tot verwarring
 • de voornaamswijziging de verzoeker of derden niet kan schaden. In geval van ernstige twijfel mag de ambtenaar het advies van het parket vragen.
 • de voornamen – op zichzelf beschouwd of samengenomen met de familienaam – niet belachelijk, hatelijk, absurd of choquerend zijn. In die gevallen moeten ze worden geweigerd, net als voornamen die slechts uit één enkele letter of een opeenvolging van medeklinkers bestaan.
 1. De aanvraag wordt positief aanvaard
  Binnen de drie maanden na het verzoek neemt de ambtenaar van burgerlijke stand die de voornaamswijziging toestaat, dit op in de DABS (Databank Akten Burgerlijke Stand). De voornaamsverandering heeft gevolg op de datum van registratie in de DABS. De gemeente zorgt daarna voor de aanpassing van alle akten die betrekking hebben op jou (bijvoorbeeld ook huwelijksakte, geboorteakte van zijn kinderen, ...) en de aanpassing van je inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Na aanpassing dient ook een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs, reispas, ... aangevraagd.
 2. De aanvraag wordt geweigerd:
  Als de ambtenaar van burgerlijke stand de voornaamswijziging weigert, kan je binnen de dertig dagen na kennisgeving van de weigering een beroep instellen bij de familierechtbank.
Specifieke procedure voor transgenders

De procedure tot wijziging van de registratie van het geslacht en de voornaamsverandering zijn twee aparte procedures. De procedure voor aanpassing geslachtsregistratie kan ook nagelezen worden via de link onderaan deze pagina. De procedures kunnen gelijktijdig of na elkaar gevoerd worden.

Voor transgenders die een verzoek tot voornaamswijziging willen doen, volstaat een verklaring op eer dat hun geslacht in hun geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit. Deze verklaring dienen ze bij hun verzoek tot voornaamsverandering te voegen.

Kostprijs

 • Er wordt een gemeentelijke retributie gevraagd van 140 euro voor de procedure tot voornaamswijziging.
 • De voornaamswijziging voor transgenders en de vreemdelingen die een verzoek indienen op basis van het gegeven dat zij geen voorna(a)m(en) hebben in het kader van hun nationaliteitsdossier is gratis.