Verbintenis tot tenlasteneming

Maak vóór je langskomt telefonisch een afspraak.

Maak een afspraak

Visumplichtige buitenlanders moeten bij het indienen van hun visumaanvraag een verbintenis tot ten lasteneming voorleggen.

De informatiebrochure garanten vermeldt al de informatie die een garant zou moeten lezen alvorens een verbintenis tot tenlasteneming te ondertekenen. Ze legt ook de procedure uit die moet worden gevolgd door de garant en de ten laste genomen vreemdeling.

Voorwaarden

De persoon die de verbintenis ondertekent (de garant) dient de Belgische nationaliteit te bezitten of gemachtigd te zijn om voor onbepaalde duur in België te verblijven. Hij/zij moet bovendien bewijzen over voldoende financiële middelen te beschikken.

Procedure

De garant moet zich aanbieden bij de dienst Burgerzaken in de gemeente waar hij woont. Er wordt een formulier 'Verbintenis tot tenlasteneming' ingevuld. De handtekening van de garant wordt gewettigd.

Wat meebrengen

  • Eigen identiteitskaart
  • De nodige documenten/gegevens over de personen die naar hier wensen te komen.
  • Indien het om een toeristenvisum gaat, is ook een kopie van de identiteitskaart en van de 3 laatste loonfiches van de garant vereist.