Volksraadpleging

Een volksraadpleging kan op twee manieren tot stand komen.  Ofwel neemt de gemeenteraad de beslissing om de bevolking te bevragen.  Ofwel dienen burgers een aanvraag in die ondersteund wordt door voldoende ondertekenaars.

Een verzoek dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste 20% van het aantal inwoners die:

  • de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben
  • in het bevolkingsregister van de gemeente zijn ingeschreven

De bevolking mag zich enkel uitspreken over aangelegenheden waarover de gemeenteraad kan beslissen of advies geven.  Een aantal onderwerpen komt niet in aanmerking :

  • bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen
  • louter persoonlijke aangelegenheden
  • onderwerpen die uitsluitend betrekking hebben op de begroting, rekeningen of belastingen
  • zaken die het verblijf van vreemdelingen betreffen

De vraag die aan de bevolking wordt voorgelegd, moet met ja of nee beantwoord kunnen worden.  Meerdere vragen tegelijkertijd zijn mogelijk.
De stemprocedure voor een volksraadpleging lijkt sterk op die van een gewone stemming.  Wel is er geen stemplicht. Het tellen van de stemmen gebeurt pas wanneer voldoende stemgerechtigden effectief deelnemen.  In langemark-Poelkapelle bedraagt deze teldrempel 20 % van de inwoners.

Een verzoek tot volksraadpleging wordt schriftelijk ingediend met een aangetekende brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle. Bij het verzoek dient een gemotiveerde nota gevoegd te worden en de nodige bewijsstukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten.