Voorstellen van burgers

Inwoners hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te laten inschrijven en om deze agendapunten op de gemeenteraad te komen toelichten.  De voorstellen of vragen moeten door de indiener in een gemotiveerde nota nader omschreven worden. Bij de nota mogen ook alle nuttige stukken gevoegd worden die de gemeenteraad kunnen voorlichten.  Om een voorstel geldig te laten agenderen op de gemeenteraad dient het verzoek gesteund te zijn door ten minste 2% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar. Zowel de aanvrager als de ondertekenaars moeten inwoners zijn van Langemark-Poelkapelle.

Het verzoek wordt schriftelijk ingediend en, samen met de nodige handtekeningen, aangetekend verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle.

Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om tijdens de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld. Zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende gemeenteraad.