Wilsverklaring inzake euthanasie

Maak vóór je langskomt telefonisch een afspraak. 

Maak een afspraak

Je kunt je wil over het levenseinde en jouw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma.

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

 • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Sinds 2 april 2020 is een wilsverklaring tot euthanasie onbeperkt geldig.

Deze nieuwe regel is echter alleen van toepassing op wilsverklaringen die werden opgesteld, herzien of herbevestigd na 2 april 2020.

Heb je een wilsverklaring opgesteld vóór 2 april 2020 dan is deze geldig voor 5 jaar. Je zal je wilsverklaring dus nog een laatste keer moeten herbevestigen vóór het eind van die vijf jaar.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:

 • de patiënt op het moment van het verzoek meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) is
 • de patiënt op het moment van het verzoek handelingsbekwaam is
 • het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is
 • het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk
 • de patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie
 • het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht
 • de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

Procedure

Je laat de wilsverklaring registreren bij jouw gemeentebestuur. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

Je kunt het formulier voor een wilsverklaring downloaden  of afhalen bij de burgerlijke stand van uw gemeente. Neem zeker eerst de brochure rond de wilsverklaring door of raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid. Dit kan je helpen de verklaring correct in te vullen.

Om de wilsverklaring te laten registreren kom je langs bij de dienst Burgerzaken.

 • De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.
 • Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken. Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.

Wat meebrengen

 • ondertekend formulier voor een wilsverklaring
 • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt
 • kopie identiteitskaarten van de getuigen.